Navigácia

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava
Adresa školyZakarpatská 12, 048 01 Rožňava
Telefón058/7343386
E-mailskola@zszakarpatskav.edu.sk
WWW stránkazszakarpatska.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľRNDr. Ján Džubák   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 439

Počet tried: 23

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33232233223
počet žiakov495846475131546241439
z toho ŠVVP      33410
z toho v ŠKD41410125    45

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2015
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJDVETVFYZGEGHUVCHEIFVINFKAJMATMDVMLZ
1.A1,13   1  1    1,5  
1.B1,19   1  1,06    1,5  
1.C1   1  1    1,06  
2.A1,2   1  1 1  1,55  
2.B1,56   1  1,06 1  1,5  
2.C1,05   1  1 1  1,11  
3.A1,22   1,11  1,09 1,09  1,7  
3.B1,23   1  1 1  1,5  
4.A1,41   1  1 1  1,65  
4.B1,94   1  1 1,12  2,47  
4.C1,08   1  1 1  1,25  
5.A2,242,081,8 1,06 1,81,52  1 2,2  
5.B1,731,881,65 1 1,621,42  1 1,77  
6.A1,791,52 121,571,071,93 1 2,29  
6.B1,751,811,88 1,1421,811,191,94 1 2,38  
7.A2,222,55 1,252,452,051,22,1 1 2,55  
7.B2,052,232,73 1,6432,681,552,45 1 2,86  
7.C1,751,51,67 11,51,5811,42 1 1,75  
8.A2,762,722,64 22,842,52 2,52 1 2,682,12 
8.B2,52,522,56 1,3832,64 2,28 1 2,522,08 
8.C1,671,51,5 11,671,5 1,5 1 1,581,08 
9.A2,282,332,67 12,612,5 2,67 1 2,832,06 
9.B1,781,742,13 1,362,352,35 2,09 1 2,571,39 

TriedaNBENBK2NJOBNOBVOHTPPBPVCPRIPDAPVORGVSJSJLSPR
1.A11   1   1,25   1,691
1.B11   1,13   1,19   1,561
1.C 1   1   1   1,061
2.A11   1,05   1,15   1,41
2.B11   1,17   1,39   1,51
2.C11   1   1   1,161
3.A11       1,74 1,22 1,911
3.B11       1,36 1 1,551
4.A11,5   1,53 1 1,53   1,761
4.B 1   2,18 1,29 2,53   2,651
4.C 1   1 1 1   1,331
5.A11,17 1,4         2,161
5.B11 1,23         2,081
6.A  1,571,57         2,071,2
6.B1 1,881,44         2,561,06
7.A1 2,11,9         2,651,1
7.B11,292,412,27         2,951,14
7.C1 1,51,33         1,831
8.A122,482,28         2,761,2
8.B 22,581,6         2,881,08
8.C11,331,581,25         1,921
9.A  2,441,89         2,671,11
9.B 11,961,83         2,571,09

TriedaSEESRLTEHTHDTSVTEVTHFVLAVUMVYVZEM
1.A     1   1 
1.B     1,06   1 
1.C     1   1 
2.A     1 1,15 1 
2.B     1 1,28 1 
2.C     1 1,05 1 
3.A     1 1,3 1 
3.B     1 1,18 1 
4.A     1 1,76 1 
4.B     1 2,71 1,24 
4.C     1 1,17 1 
5.A    1,08    1,08 
5.B    1,04    1,12 
6.A    1,07    1,07 
6.B    1,5    1 
7.A1,35  1,351,25    1,05 
7.B1,41  1,591,33    1,09 
7.C1  11,08    1,08 
8.A1,721 2,321,2   1,68  
8.B1,48  1,631,43   1,36  
8.C1  1,331,27   1  
9.A 1,39  1,61   1,22  
9.B 3  1,71   1,09  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A161510
1.B161510
1.C171700
2.A202000
2.B191801
2.C191900
3.A232300
3.B232201
4.A181701
4.B171700
4.C121200
5.A252410
5.B262600
6.A151410
6.B161510
7.A201910
7.B222020
7.C121200
8.A252320
8.B252410
8.C121200
9.A181800
9.B232300

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A16155297,00155297,0000,00
1.B16131485,19131485,1900,00
1.C17123072,35123072,3500,00
2.A20136368,15136368,1500,00
2.B19131571,48131571,4800,00
2.C19105255,37105255,3700,00
3.A23197185,70197185,7000,00
3.B23186684,82186184,5950,23
4.A18153390,18153390,1800,00
4.B17108163,59107663,2950,29
4.C1279165,9279165,9200,00
5.A25165966,36165966,3600,00
5.B26256398,58256398,5800,00
6.A152159143,93143595,6772448,27
6.B162166135,382112132,00543,38
7.A202074103,70194797,351276,35
7.B222720123,642276103,4544420,18
7.C1277264,3377264,3300,00
8.A253310132,403206128,241044,16
8.B253123124,923093123,72301,20
8.C121365113,751356113,0090,75
9.A182277126,502277126,5000,00
9.B232662115,742653115,3590,39

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku33232233223
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2014/2015 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2014/2015, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Angličtinou do sveta15 Ing. Jana Nováková
Basketbal4 Mgr. Monika Repaszká
Čarovná dielňa15 Mgr. Adriana Zákutná
Čitateľský krúžok14 Mgr. Marianna Kesziová
Floorbal I.14 Darina Ivaničová
Floorbal II.30 Mgr. Zoltán Breuer
Futbal II.6 Mgr. Dušan Pollák
Futbal U-149 Peter Džačár
Gastro17 Bc. Alena Grešková
Karate9 Ing. Peter Hudák
Matematika +16 RNDr. Matilda Džubáková
Mlady zdravotník15 Mgr. Marianna Kesziová
Nebojme sa monitoru18 Mgr. Anna Kronová
Pele-mele86 Eva Bistrická
Spevácko-tanečný krúžok21 Mgr. Eva Kardošová
Športová príprava59 Mgr. Zoltán Breuer
Športové hry 4-5-624 Mgr. Martin Filo
Športové hry 7-8-919 Mgr. Martin Filo
Túlavé topánky56 Eva Bistrická
Tvoríme a hráme sa15 Monika Erdélyiová
Zumba31 Jarmila Kováčová

Záver

Vypracoval: RNDr. Ján Džubák

V Rožňave, 27. augusta 2015

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola akademika Jura Hronca
    Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava
  • +421 58/7343386
    +421 58/7885972 - školská jedáleň

Fotogaléria