Základná škola akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava

Prihlásenie

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava
Adresa školyZakarpatská 12, 048 01 Rožňava
Telefón058/7343386
E-mailskola@zszakarpatskav.edu.sk
WWW stránkazszakarpatska.edupage.org
ZriaďovateľMesto Rožňava, Šafárikova 29, 04801 Rožňava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľRNDr. Ján Džubák 058/7885970 0907587257 riaditel@zszakarpatskav.edu.sk
ZRŠMgr. Adriena Koreňová 058/7343386 0917533409 nemethovaadriena@gmail.com
ZRŠMgr. Ildikó Strinková058/73433860905703440istrinkova35@gmail.com
vedúca vychovávateľkaEva Bistrická058/7343386 bistricka@gmail.com

Rada školy

FunkciaTitl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr.Cecília Dorčáková0907866540
pdg. zamestnanecMgr. Martina Barnová0908324102
za ost. zamestnacovIrena Repaszká0905829598
zástupcovia rodičovMUDr. Vladimír Tomko 
 Ing. Gabriela Horvátová0905464066
 MUDr. Jacqueline Bánesová 
 Ing. Ján Straka0905359346
zástupcovia zriaďovateľaMgr. Radoslav Kovács 
 Peter Džačár0905341033
 Ing. Ivan Nemčok0905407284
 Mgr. Matúš Bischof 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ ŠKDEva BistrickáVych. ŠKD  
MZ I. stupeňMgr. Iveta SamseliováUčiteľky 1. stupňa  
PK spoločensko-vedných predmetovMgr. Martina BarnováSJL, D, OBV, OBN, EV, NV, VV  
PK prírodovedných predmetovRNDr. Matilda DžubákováM, F, B, P, CH, G, Z,TEH, TV, INF  
PK cudzích jazykovIng. Jana NovákováANJ, NEJ 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 421

Počet tried: 22

Podrobnejšie informácie:

I. stupeň - 171/79 dievčat - 10 tried

II. stupeň - 250/123 dievčat - 12 tried

Športové triedy: 6.A, 7.A, 8.A - 67/23

Triedy so všeobecným intelektovým nadaním: 1.C, 2.C, 5.C, 6.C - 48/24

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33223322222
počet žiakov484350305355524545421
z toho ŠVVP 2216756433
z toho v ŠKD463945131  1 145

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2012: 70/35 (súčet / počet dievčat)

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2012: 61/31 (súčet / počet dievčat)

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 9/4 (súčet / počet dievčat)

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2013

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov010024548

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Naši žiaci potvrdili dosiahnutú úroveň svojich vedomosti v prijímacích pohovoroch do stredných škôl tak ako je to uvedené v priloženej tabuľke.

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení1 737 1 46
prijatí1 737 1 46
% úspešnosti100 100100 100 100

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

V priloženej tabuľke sú uvedené dosiahneté priemery žiakov podľa jednotlivých predmetov a tried.

TriedaANJBIODEJDVETVFYZGEGHUVCHEIFVINFKAJMATMDVMLZ
1.A1,4   1  1    1,55  
1.B1   1  1    1  
1.C1   1  1 1  1  
2.A1,4   1  1 1  1,8  
2.B1,53   1  1,18 1  1,47  
2.C1   1  1 1  1,36  
3.A1,8   1,31  1 1  1,88  
3.B1,52   1  1,04 1  1,64  
4.A1,64   1  1 1  2,07  
4.B1,81   1  1 1  1,81  
5.A2,21,81,35 1 1,61,4  1 2,2  
5.B1,751,651,8 1,09 2,251,45  1 2,3  
5.C1,461,381,46 1 1,461,08  1 1,54  
6.A2,812,252,5 2,62,882,882,312,5 1 3  
6.B2,752,322,36 12,682,761,62,08 1 2,6  
6.C1,791,712 1,131,572,291,291,36 1 2,291,57 
7.A2,522,322,16 1,892,362,721,762,48 1 2,48  
7.B2,152,042,37 1,292,522,71,482,37 1 2,7  
8.A2,052,322,45 1,242,592,18 2,5 1 2,322,09 
8.B2,332,222,57 1,352,782,0912,6411 2,572,73 
9.A2,622,12,36 1,692,592,3812,27 1 2,732,43 
9.B2,742,482,91 1,472,742,39 2,35 1 2,912,96 

TriedaNBENBK2NJOBNOBVOHTPPBPVCPRIPDAPVORGVSJSJLSPR
1.A11   1,1   1,15   1,651
1.B11   1   1   1,171
1.C11   1   1   11
2.A11   1,13   1,13   1,871
2.B 1   1,29   1,53   1,761
2.C11   1   1,27   11
3.A11       1,4 1,48 2,241
3.B11       1,52 1,08 1,521
4.A1    1,21 1 1,79   2,291
4.B11   1 1 1,88   1,811
5.A11 1,4         2,61
5.B11 1,45         2,41
5.C111,311,15         1,771
6.A11,22,751,81         3,381
6.B11,251,962         2,81
6.C111,641,5         2,071
7.A111,882,08         2,881
7.B 11,891,85         2,521,04
8.A 11,861,5         2,591,05
8.B11,51,811,65   2     2,781,04
9.A1122,11  11   12,571
9.B 12,091,91         3,221

TriedaSEESRLTEHTHDTSVTEVVLAVUMVYVZEM
1.A     1  1 
1.B     1  1 
1.C     1  1 
2.A     11,2 1 
2.B     11,41 1 
2.C     11 1 
3.A     11,8 1,08 
3.B     11,44 1,08 
4.A     12,43 1 
4.B     11,88 1 
5.A    1   1 
5.B    1   1,1 
5.C    1   1 
6.A 1  1   1,5 
6.B    1,04   1 
6.C    1,14   1 
7.A1,481,28 1,61,24   1,48 
7.B1,19  1,041,32   1,07 
8.A1,681 1,451  1,05  
8.B1,83  1,551,271 1,141 
9.A    1,25  1,1911
9.B    1,36  1,17  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A202000
1.B181800
1.C101000
2.A151500
2.B171700
2.C111100
3.A252500
3.B252500
4.A141400
4.B161600
5.A202000
5.B202000
5.C131300
6.A161600
6.B252500
6.C141400
7.A252500
7.B272700
8.A222200
8.B232300
9.A222200
9.B232300
Spolu42142100

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A20133866,90133866,9000,00
1.B18116165,79116165,7900,00
1.C1074074,0074074,0000,00
2.A15103869,20103869,2000,00
2.B17107563,24107563,2400,00
2.C1134931,7334931,7300,00
3.A25197178,84197178,8400,00
3.B25126350,52126350,5200,00
4.A1464247,7164247,7100,00
4.B161855115,941855115,9400,00
5.A20153176,55153176,5500,00
5.B20139869,90138669,30120,60
5.C1393371,7793371,7700,00
6.A161805112,811805112,8100,00
6.B252587103,482576103,04110,44
6.C14120185,79119085,00110,79
7.A25224589,80224589,8000,00
7.B273296122,073216119,11802,96
8.A222690122,272668121,27221,00
8.B23226298,35217794,65853,70
9.A224074185,184067184,8670,32
9.B234264185,394184181,91803,48

Výsledky externých meraní

V celoslovenskom testovaní deviatakov dosiahli naši žiaci veľmi dobré výsledky a v prevážnej miere potvrdili svoje hodnotenie v škole. Žiačka Katka Bánesová dosiahla 100% úspešnosť v obidvoch predmetoch. 100% úspešnosť v matematike dosiahli aj ďalší ôsmi žiaci a v slovenčine ešte jeden žiak.

NázovPočet žiakovPriemerná úspešnosť v %Percentil školyPriemerný počet bodov školy
Monitor SJL4479,8294,6819,85
Monitor MAT4472,7787,8714,45

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Naša škola je zameraná na výučbu anglického jazyka a informatiky. Aby sme dodržali tento trend, tak sme tomu prispôsobili aj naš školský vzdelávací program, ktorý rešpektuje štátny ako aj súčasné trendy vyučovania a požiadavky rodičov a praxe. Na základe toho sme pre žiakov vytvorili pestrú ponuku vzdelávacích programov. Na prvom stupni školy je to program Učme sa hravo, ktorý je zameraný na anglický jazyk a informatiku, pre žiakov druhého stupňa sme vypracovali program Splň si svoj sen so zameraním na prírodovedné predmety, informatiku a anglický jazyk. Pre športovcov je to ŠkVP Športom do sveta a pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa program volá Bystrá hlavička..

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku33223322222
ŠkVP Športom do sveta     111 3
ŠkVP Bystrá hlavička11  11   4
ŠkVP Učme sa hravo2222     8
ŠkVP Splň si svoj sen    211127
Počty hodín ANJ v ročníku6696121612121291

Nepovinné predmety

S prechodom na ŠkVP sme upustili od zavádzania nepovinných predmetov do vyučovania.

Rozširujúce hodiny

Po prechode na školský vzdelávací program rozšírujúce hodiny nezavadzame. V súčasnosti ide o posilnenie jednotlivých vyučovacích predmetov, čo aj využívame a to najmä cudzie jazyky a prírodovedné predmety.

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka2380
Bežných tried1326929
Športových tried3674
Pre nadaných4470
Spolu2242133

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

V počte pedagogických zamestnacov pracujúcich na dohodu sú uvedení aj tréneri - vedúci športových krúžkov pri školskom CVČ.


Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP3616
DPP  
Znížený úväzok 1
ZPS1 
Na dohodu72
Spolu4419

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Nekvalifikovaná učiteľka anglického jazyka, absolventka neučiteľského odboru prekladateľstvo ANJ, ukončila DPŠ, čím sa stala kvalifikovanou učiteľkou.

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov12829
vychovávateľov 77
asistentov učiteľa 11
    
spolu 3637

Predmety vyučované nekvalifikovane

V našej škole vyučujeme neodborne najviac predmet anglický jazyk. Jedna z učiteliek Mgr. Lívia Donovalová skončila predmet Anglický jazyk ako prekladateľka a v súčasnosti si na PU v Prešove doplňala štúdiom DPŠ pedagogickú spôsobilosť, ktorú ku 30.6.2013 úspešne absolvovala. Okrem nej nekvalifikovane vyučuje ANJ na prvom stupni aj Mgr. G. Letanovská, ktorá si štúdiom na ŠPÚ doplňa tretí predmet. Neodborne sme ešte vyučovali predmety výtvarnú výchovu, občiansku náuku, biológiu a informatiku, ktorú vyučoval Bc. Peter Máté a ku 31.8.2013 ukončil magisterské štúdium informatiky.

TriedaVýtvarná výchovaAnglický jazykBiológiaInformatikaVychova umenímObčianská náukaSpolu
1.B 2    2
1.C 2    2
3.B 3    3
4.B      3
5.A14 2  7
5.B1 21 13
5.C1  1  1
6.A1412  5
6.B1  1  1
6.C1  1  1
7.A14 2  5
7.B1  1  1
8.A 4 21 4
8.B   11  
9.A 4 21 5
9.B   11 1
Spolu8273174144

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška20 
2.kvalifikačná skúška12 
štúdium školského manažmentu4 
špecializačné inovačné štúdium251
špecializačné kvalifikačné31
kontinuálne 2515
doplňujúce pedagogické21
vysokoškolské pedagogické261
vysokoškolské nepedagogické4 
funkčné inovačné štúdium2 
funkčné štúdium22
aktualizačné 2

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Naši žiaci už dlhodobo dosahujú v olympiádach a súťažiach výborné výsledky. Svedčia o tom viaceré ocenenia, ktoré dosiahli v okresných, krajských, či celoslovenských súťažiach. V tomto školskom roku sme sa vo vedomostných súťažiach umiestnili medzi ZŠ na 1. mieste a v športových súťažiach na 2. mieste v rámci okresu Rožňava. Svedčí to o pozitívnej klíme školy, schopnostiach a vedomostiach našich žiakov ako aj o obetavosti našich učiteľov, ktorí žiakov na súťaže pripravujú vo svojom voľnom čase. V prehľadnej tabuľke uvádzame výsledky našich žiakov od 3. miesta v OK a vyššie umiestnenia.


Názov súťažeKategóriaokr. kolokraj. kolomeno žiakaVyučujúci
Olympiáda z anglického1A3 J.Straková, 7.ANováková
 1B2. D. Garaj, 8.BTóthová
Olympiáda z NEJ1.A2. T.SzakalBlatníková
 1.B2. M.FedorčákBlatníková
Matematická olympiádaZ52. V. TomkoDžubáková
 Z81. M.NovákBarnová
Technická olympiádaA2. R.Slíž, D.VápeníkKronová
PytagoriádaP41 Juraj Horváth.Kolárová
 P52.,3. V.Tomko, T.NémethDžubáková
 P81. M. NovákBarnová
Biologická olympiádaE2. A.ŽoriováVlčáková
 C3. B.KačeňákováVlčáková
 D1.,3. J.Borčík, Ž.BodokováVlčáková
Chemická olympiádaDz3. M.DonováVlčáková
Dejepisná olympiádaF3. T.SmikováKardošová
 E3 Ž.BodokováKardošová
Geografická olympiádaF2. M.UjházyKorfantová
 E3. R.SlížKorfantová
Biblická olympiádadružstvo2. Hricová,Takáčová,VaškoPitáková
 evanjelická3. Ľ.Olejárová,4.COlejár
Hviezdoslavov KubínII.prźa3. V.FazekašováKolaříková
Šalianský MaťkoIII.kat.3. T.SmikováKardošová
Slávik SlovenskaI.2. N.KováčováDorčáková
Slovensko v históriíB1. P.BodnárikKardošová
Jazykový kvet 2013ANJ 2.žiaci 3.ročníkaPuškášová
Stolný tenisCH1.2.Ferdinand, Skaloš, Ziman,UjházyDžubák
BasketbalCH-SŽ3.  Filo
 D-SŽ1.5. Filo
VolejbalCH2.  Filo
 D2.  Filo
FlorbalCH-MŽ3.  Filo
 D-MŽ2.  Filo
Gymnastický štvorbojA1. žiačky 1.stupeňIvaničová
 B.2. žiačky 3., 5.ročníkIvaničová
FutbalD-MŽ3.  Breuer
 D-SŽ2.  Breuer
 CH1.  Breuer
Streľba zo vzduchovky2. M.Švejkovský 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Najlepšou prezentáciou školy na verejnosti sú výborné výsledky našich žiakov, ktoré dosahujú v súťažiach a olympiádach organizovaných MŠ SR a ďalšími organizáciami, ako aj svojimi výsledkami, ktoré dosahujú v prijímacích pohovoroch do stredných škôl.

Nedá mi nespomenúť absolventa našej školy Norberta Wernera, mladého astronóma, ktorý v súčasnosti pracuje pre NASA v USA v meste Stanford a ktorý základy astronómie získaval aj v našej škole.

Výbornou prezentáciou je naša webová stránka školy: www.zszakarpatska.edupage.org. Na tejto stránke sa môže návštevník dozvedieť všetko o našej škole, vrátane aktualít i jedálneho lístka. Každý rodič si tam tiež cez svoje heslo mohol pozrieť známky v internetovej žiackej knižke.

Dobrou prezentáciou školy je aj organizácia rôznych podujatí pre rodičov, žiakov ako aj širokú verejnosť. V júni sme usporiadali Rodičovskú akadémiu s kultúrnym programom pre našich rodičov ako aj širokú verejnosť, v rámci ktorej sme vyhlasili Najlepšieho žiaka a Športovca školy. V mesiaci december v rámci dni otvorených dverí jeden deň sme venovali našim škôlkarom zo všetkých rožňavských MŠ, pre ktorých si naše detí pripravili kultúrno-súťažno-zábavný program Školáci bavia škôlkarov. V decembri si jednotlivé triedy zorganizovali za účasti rodičov triedne posedenia pod jedličkou, ktoré si spestrili kultúrnym programom. Pre prvákov pripravili naši deviataci imatrikuláciu.

Naši deviataci absolvovali v januári Záverečný venček.

Pre našich budúcich prvákov ako aj ich rodičov sme pripravili slávnostný zápis.

Všetky tieto podujatia ako aj výsledky žiakov sú prezentované v RVTV, prípadne v regionálnom denníku a na webovej stránke školy ako aj na portáli rožňava24.

Veľkou reklamou pre školu je zapojenie školy do rôznych projektov, ktoré pozitívne ovplyvňujú klímu celej školy. V tejto oblasti dosiahla v minulom školskom roku 100% úspešnosť.

Ďalej je to vybavenie školy výpočtovou technikou, notebookmi, modernými informačno-komunikatívnymi technológiami, interaktívnymi tabuľami, e-Beam systémami, multimédiami a samozrejme ich využívaním vo vyučovacom procese, či v rámci krúžkovej činnosti. Rodičovskú verejnosť teší aj možnosť dozvedieť sa o známkach a domácich úlohách na internetovej žiackej knižke, ktorá je súčasťou našej webovej stránky. Webová stránka www.zszakarpatska.edupage.org v plnej miere propaguje našu školu, jej úspechy, ihneď informuje o organizovaní školských podujatí. Dobrou reklamou pre školu je aj organizovanie rôznych podujatí v rámci PK a MZ, či organizovanie bezplatných kurzov práce s PC a internetom pre učiteľskú ako aj širokú verejnosť.

Veľmi dobre sa staráme aj o zmysluplné trávenie voľného času, o čom svedčí ponuka krúžkovej činnosti, herňa s biliardom a dvoma stolnými futbalmi a dobre vybavená posilňovňa.

Dobré meno robia škole aj naši učitelia, ktorí sú vedúcimi MZ a PK pri ŠÚ v Rožňave: Mgr. Cecília Dorčáková, RNDr. Matilda Džubáková, Mgr. Anna Krónová, PhDr. Zuzana Ujházyová, Mgr. Iveta Samseliová a RNDr. Ján Džubák.

Teší nás aj spolupráca s Klubom dôchodcov, Domovom dôchodcov a ObFZ v Rožňave, pre ktorých sme už tradične pripravili a s veľkým úspechom predviedli kultúrne programy, čo tiež napomáha propagácií našej školy u širokej verejnosti.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé:

- ITV program Susan Kovalikovej - podstata projektu spočíva v humánizácií vyučovacieho procesu s využívaním aktívnych, motivujúcich a kreatívnych metód, ktoré sa nesústreďujú len na výkon žiaka ale aj na jeho prežívanie

- Infovek - projekt zameraný na zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu vrátane bezplatného pripojenia na internet

- Microsoft School 3 - za symbolický poplatok má škola 100 licencií na Windows aj Office

- Škola podporujúca zdravie - trvalý projekt zameraný na zdravé životné prostredie a klímu školy

- Škola budúcnosti - cieľom projektu je skvalitnenie systému výučby s podporou IKT

B) Krátkodobé:

- Rekonštrukcia a modernizácia budovy ZŠ za viac ako 1 milión eur - bolo zrealizované zateplenie budovy, výmena okien, vymaľovanie, sedlové strechy a výťah (bezbariérová škola),

- Socrates - Comenius 1.1 - výmena informácií a rozvíjanie partnerských vzťahov so školami v zahraničí , finančné vyjadrenie projektu je 18000 eur,

- Širšie zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu - projekt zameraný na vytvorenie školského vzdelávacieho programu, vrátane jeho materiálno-technického zabezpečenia v celkovej sume 121400 eur bol ukončený v 11/2011,

- Rozvoj porozumenia a textu a vzdelávanie v anglickom jazyku smerom k otvorenej Európe za približne 361 tisíc eur na obdobie 05/2012 - 12/2013.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 14.03.2012

Druh inšpekcie: informatívna

Predmet inšpekcie: Realizácia celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v ZŠ

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Budova školy je bezbarierová, hlavná časť s výťahom, pavilonového typu. Má 22 kmeňových tried a 12 odborných učební - 3 pre anglický jazyk, fyziku, chémiu, biológiu, hudobnú výchovu, 2 učebne informatiky, kuchynku a školskú dielňu. Škola má aj dve telocvične a jej súčasťou je aj športový areál s atletickou dráhou, posilňovňa a herňa s biliárdom a tromi stolnými futbalmi. Súčasťou školy je aj školská jedáleň.

Škola na základe ponúk pravidelne obnovuje a doplňa učebné pomôcky pre jednotlivé predmety, vrátane pre žiakov so špeciálno-výchovnými vzdelávacími potrebami. I vďaka projektom a efektívnému hospodáreniu je škola výborne vybavená IKT. V celej budove je WIFI pripojenie na internet. Každý učiteľ má k dispozícií notebook, rovnako aj jednotlivé triedy na bežnú výučbu. Postupne rekonštruujeme sociálne zariadenia, naposledy na prízemí pavilónov A a B. Po ukončení rekonštrukcie plánejeme zmodernizovať školskú jedáleň, zakúpiť moderné školské lavice a nový nábytok. Do plastových okien sme zakúpili žalúzie. Sponzorský sme zrealizovali rekonštrukciu školského dvora, rovnako chceme zmodernizovať športový areál a priľahlé chodníky. V átriu sme si urobili peknú skalku.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 587997,-eur

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť - ŠKD, ŠSZČ:

- ŠKD - 5256,- eur

- ŠSZČ- 2975,-eur

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít:

- 11948,- eur príjmy

- 6917,98 eur čerpanie /dohody, teplo, elektrina, voda/

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít:

- zostatok za šk. rok 2011/2012 - 5922,54

- príjem za šk. rok 2012/2013 - 7401,95

- čerpanie - 7791,50 /karneval, discoschow, kultúrne a športové podujatia, MDD, odmeny žiakom, spolufinancovanie projektu/6000,-eur/, poplatky banke, šasopis Rodina a škola, učebné pomôcky, registrácia 2% z dane/

Zostatok ku 31.08.2013: 5532,99 eur

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele, ktoré si škola stanovila na šk. rok 2012/2013 boli splnené.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

SWOT analýza - sebahodnotenie

Na základe vykonanej analýzy sme zistili nasledovné skutočnosti:

Silné stránky školy:

- školský vzdelávací program /športové triedy, nadané triedy/

· rovnosť príležitostí pre všetkých žiakov

· učebne informatiky, vybavenie školy IKT

· dostatok edukačných programov

· kvalifikovaný a výborný pedagogický kolektív

· výučba anglického jazyka, odbornosť vyučovania

· úroveň a dobré meno školy (výborné výsledky vo vedomostných a športových súťažiach v rámci ZŠ)

· spolupráca učiteľov s rodičmi

· estetika tried a chodieb

· ďalšie služby v školských priestoroch (školská jedáleň, školský bufet, papiernictvo, zubár)

· herňa s biliardom a stolnými futbalmi

· webová stránka školy a internetová žiacka knižka

· bezbariérové prístupy do budovy školy a sociálne zariadenie pre telesne postihnutých, sociálne zariadenia pre učiteľov

· prezentácia školy na verejnosti (výsledky žiakov, www stránka)

· projekty

· aktivity na získavanie mimorozpočtových zdrojov (2% z dane, projekty, vzdelávacie centrá, sponzori,..)

Slabé stránky školy:

· stav žiackych sociálnych zariadení

· chýbajú preliezačky v areáli školy

· nedostatok aktuálnych učebníc a pracovných zošitov

· zastaraný nábytok v triedach

· chýba oplotenie areálu školy a zlý stav priľahlých komunikácií

Príležitosti:

· získať primeranými racionalizačnými opatreniami optimálne množstvo finančných prostriedkov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy

· výmena pedagogických skúseností /projekt Comenius/

· v maximálnej miere uspokojovať požiadavky objednávateľov školských služieb, t. j. rodičov a ich detí

· poskytnúť vysokým školám väčší priestor na realizáciu školskej praktickej prípravy budúcich pedagógov

· podporovať celoživotné vzdelávanie učiteľov

· rozšíriť ponuku voliteľných a nepovinných predmetov, resp. predmetov pre školský vzdelávací program

· realizovať projekty, využívať možnosti štrukturálnych a iných fondov

· rozvíjať informačný systém slúžiaci absolventom ZŠ na výber stredných škôl

· podporovať a rozširovať funkčný systém odborného psychologického poradenstva

· využívať moderné informačné technológie pri rozvoji poradenstva o povolaniach a zamestnaniach

· zmeniť školu na centrum vzdelávania, športu a kultúry - projekt Otvorená škola, MSITA

· venovať zvláštnu pozornosť výučbe cudzích jazykov a informačným technológiám

· rozširovať spoluprácu pri výchove a vzdelávaní žiakov ZŠ a SŠ

· organizovať spoločné workshopy so SŠ

- vybavenie odborných učební novými modernými pomôckami

Riziká:

· demografický pokles populácie - úbytok žiakov

· zlá poloha školy

· nedostatok finančných prostriedkov na investície

· nedostatok financií na odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov

- nedostatok reformných učebníc a pracovných zošitov

Na základe zistených skutočnosti je v našej škole potrebné:

§ Vypracovať školský vzdelávací program, ktorý bude rešpektovať požiadavky žiakov, rodičov, zriaďovateľa a personálne a materiálne možnosti školy - zrealizované

§ Zvýšenú pozornosť venovať práci s integrovanými žiakmi, spolupracovať pri tom s CPPPaP, využiť na to školského špeciálneho pedagóga, zabezpečiť pre nich potrebné učebné a materiálne vybavenie

§ Vytvárať a udržiavať primerané podmienky pre nadaných žiakov - nadané triedy, športové triedy

§ Pre žiakov s telesným postihnutím zabezpečiť primerané sociálne a vzdelávacie podmienky - vykonané

§ Zrekonštruovať budovu školy - strecha, zateplenie, výmena okien, sociálne zariadenia - čiastočne vykonané

§ Znížiť energetickú náročnosť budovy školy - vykonané

§ Naďalej spolupracovať s Microsoftom - School 3, MSITA

§ Neustále dopĺňať a obmieňať IKT - projekty, mimorozpočtové zdroje

§ Zabezpečovať nové edukačné programy

§ Neustále modernizovať učebné pomôcky a zariadenie školy - deje sa

§ Obnoviť vybavenie školskej kuchyne a jedálne - deje sa

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Naši žiaci, ako je uvedené vyššie, boli všetci prijatí do stredných škôl - Gymnázia, SOŠ, SOU a OU.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Sú v súlade s platnými normami a nariadeniami. Po rekonštrukcií budovy školy sa výrazne zlepšili, čo sa najviac prejavilo v školskej kuchyni.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Anglický jazyk15 Ing. Jana Nováková
Baltík22 Eva Bistrická
Basketbal13 Monika Repaszká
Basketbal MINI 6D15 Beáta Burdigová
Divadelná angličtina12 Mgr. Darina Puškášová
Floorbal16 Darina Ivaničová
Futbal U-1115 Ing. Filip Pollák
Futbal U-12/1318 Peter Džačár
Futbal U-1517 Mgr. Dušan Pollák
Futbal U-917 Mgr. Dušan Pollák
Futbalový a športový krúžok18 Mgr. Zoltán Breuer
Internetový krúžok13 Mgr. Peter Máté
Karate14  
Matematika 813 Mgr. Viera Korfantová
Matematika plus18 RNDr. Matilda Džubáková
Mlady zdravotník12 Mgr. Gabriela Kolaříková
Nebojme sa monitoru16 Mgr. Adriena Koreňová
Nebojme sa Monitoru B23 Mgr. Gabriela Kolaříková
Po nemecky ľahko a zábavne15 Mgr. Andrea Blatníková
Roztlieskavačky17 Mgr. Andrea Blatníková
Spevácky zbor20 Mgr. Henrieta Tóthová
Stolnotenisový krúžok24 Mgr. Ján Junger
Športová príprava19 Mgr. Zoltán Breuer
Športové všeličo22 Mgr. Martin Filo
Turistický krúžok51 Eva Bistrická
Zumba aerobic24 Jarmila Kováčová

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi bola v školskom roku 2012/2013 veľmi dobrá. Názory rodičov a ich požiadavky boli prerokované na jednom celoškolskom rodičovskom združení a troch triednych. Na prvom stupni si triedy spolu s rodičmi organizujú vianočné posedenia. Okrem toho každý triedny učiteľ poskytoval pre rodičov individuálne konzultácie v priebehu celého školského roka. Veľa rodičov pomohlo škole individuálne, tak materiálne ale aj finančne 2% svojich dani, za čo im patrí veľká vďaka. ZRPŠ poskytlo 6000 eur na spolufinancovanie projektu Rozvoj porozumenia textu a vzdelávanie v anglickom jazyku smerom k otvorenej Európe. Škola poskytuje pre rodičov telocvičňu na cvičenie za minimálny poplatok. V spolupráci s rodičmi pripravila škola Rodičovskú akadémiu a Záverečný venček pre našich deviatakov. Pre našich rodičov ako aj rodičov budúcich prvákov usporadúvame dni otvorených dverí, ktoré sú spojené s kultúrnym programom, rôznymi súťažami, návštevami vyučovacích hodín ako aj s prehliadkou areálu školy. Slávnostný zápis budúcich prvákov poskytol žiakom a ich rodičom komplexné informácie spojené s nástupom do školy.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Škola spolupracovala s viacerými subjektmi. Na prvé miesto by som postavil spoluprácu s našim zriaďovateľom Mestom Rožňava na čele s pánom primátorom Pavlom Burdigom. Mesto je spoluprispievateľom na rôzne projekty, ktoré škola každoročne vypracúva a ani raz sme sa nestretli s neochotou z jeho strany. I vďaka mestu sa nám podarilo úspešne získať projekt na rekonštrukciu budovy školy zo štrukturálnych fondov. Škola vďaka rekonštrukcií výrazne získala na atraktívnosti i kráse. Spolupracujeme aj s Domovom dôchodcov a Klubom dôchodcov, pre ktorých pripravujeme kultúrne programy. Veľmi dobrú spoluprácu máme aj s MŠ na území Rožňavy osobitne s MŠ na Ulici kyjevskej, ktorá s nami susedí. Dobre spolupracujeme aj s Gemerskou knižnicou a GOS v Rožňave, ktoré pre našich žiakov pripravuje zaujímavé súťaže a rôzne podujatia. Spolupracujeme aj so športovými subjektmi, ObFZ v Rožňave, ženským basketbalovým klubom MBK Región Rožňava, SP MFK Rožňava, Klubom karate a ďalšími športovými oddielmi. Veľmi dobrú spoluprácu máme s CPPPaP v Rožňave a ZUŠ v Rožňave, pre ktorú bezplatne už dlhé roky poskytujeme priestory na jej činnosť, čo zároveň napomáha našim žiakom, ktorí ZUŠ navštevujú.

Záver

Vypracoval: RNDr. Ján Džubák

V Rožňave, 30.augusta 2013

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.08.2013

Vyjadrenie rady školy

Dňa 19.09.2013 sa členovia rady školy oboznámili s predkladanou záverečnou správou o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013, ktorú predložil riaditeľ školy RNDr. Ján Džubák. Rada konštatuje, že predkladaná správa spĺňa kritériá Vyhlášky MŠ SR č. 9/ 2006 Z.z. zo 16.12. 2005 v znení neskorších predpisov. Svojím obsahom vystihuje činnosť školy za uvádzané obdobie, zároveň je objektívna a sú v nej zapracované požadované údaje. Nebola pripomienkovaná.

V Rožňave dňa 19.09.2013

Mgr. Cecília Dorčáková

predsedníčka RŠ