Základná škola akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava

Prihlásenie

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava
Adresa školyZakarpatská 12, 048 01 Rožňava
Telefón058/7343386
E-mailskola@zszakarpatskav.edu.sk
WWW stránkazszakarpatska.edupage.org
ZriaďovateľMesto Rožňava, Šafárikova 29, 04801 Rožňava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľRNDr. Ján Džubák 058/7885970 0907587257 riaditel@zszakarpatskav.edu.sk
ZRŠMgr. Adriena Koreňová 058/7343386 0917533409 nemethovaadriena@gmail.com
ZRŠMgr. Ildikó Strinková058/73433860905703440istrinkova35@gmail.com
vedúca vychovávateľkaEva Bistrická058/73433860904435993bistricka@gmail.com

Rada školy

FunkciaTitl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr.Cecília Dorčáková0907866540
pdg. zamestnanecMgr. Martina Barnová0908324102
za ost. zamestnacovIrena Repaszká0905829598
zástupcovia rodičovDušan Macko0908343666
 Ing. Gabriela Horvátová0905464066
 Mgr. Katarína Adamková0905737170
 Ing. Ján Straka0905359346
zástupcovia zriaďovateľaMgr. Radoslav Kovács 
 Peter Džačár0905341033
 Ing. Ivan Nemčok0905407284
 Mgr. Matúš Bischof 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ ŠKDEva BistrickáVych. ŠKD  
MZ I. stupeňPaedDr. Zuzana LiptáčikováUčiteľky 1. stupňa  
PK spoločensko-vedných predmetovMgr. Martina BarnováSJL, D, OBV, OBN, EV, NV, VV  
PK prírodovedných predmetovRNDr. Matilda DžubákováM, F, B, P, CH, G, Z,TEH, TV, INF  
PK cudzích jazykovIng. Jana NovákováANJ, NEJ 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

.A - Počet žiakov školy: 461

Počet tried: 24

Podrobnejšie informácie:

1. stupeň - 11 tried - 207 žiakov

2. stupeň - 13 tried - 254 žiakov

Triedy so všeobecným intelektovým nadaním: 2.C, 3.C, 6.C, 7.C - 46 žiakov

Športové triedy: 7.A. 8.A, 9.A - 66 žiakov


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33322342224
počet žiakov614847513554685146461
z toho ŠVVP     434314
z toho v ŠKD5646343211  1171

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2013: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2013: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2014

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov  1 64754

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Naši žiaci potvrdili dosiahnutú úroveň svojich vedomosti v prijímacích pohovoroch do stredných škôl tak ako je to uvedené v priloženej tabuľke.

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení  1339 1154
prijatí  1339 1 53
% úspešnosti  100100 100 100

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

V priloženej tabuľke sú uvedené dosiahnuté priemery žiakov podľa jednotlivých predmetov a tried.

TriedaANJBIODEJDVETVFYZGEGHUVCHEIFVINFKAJMATMDVMLZ
1.A1,14   1  1    1,45  
1.B1,63   1,23  1,11    1,37  
1.C1   1  1    1,05  
2.A1,42   1  1 1,11  1,79  
2.B1   1  1 1,05  1,16  
2.C1   1  1 1  1  
3.A1,61   1  1 1  1,72  
3.B2,06   1  1 1,29  1,71  
3.C1,09   1  1 1  1,18  
4.A1,81   1,12  1,27 1  1,88  
4.B1,52   1  1,08 1,04  1,72  
5.A2,1721,83 1 2,061,47  1,06 2,61  
5.B1,711,881,71 1 1,821,41  1 2,12  
6.A2,41,951,75 11,952,651,81,8 1 2,35  
6.B2,332,141,71 1,172,292,431,291,86 1,14 2,67  
6.C1,831,671,25 11,671,751,331,33 1 1,83  
7.A2,822,762,65 2,143,0632,823,18 1 2,82  
7.B2,872,632,79 1,252,672,881,882,54 1 2,5  
7.C1,621,541,54 11,852,0811,69 1 1,77  
7.D3,142,933 13,53,361,573,29 1 3,5  
8.A2,482,42,4 1,792,62,12 2,64 1 2,762,4 
8.B2,272,232,5 1,252,542,27 2,5 1 2,812,35 
9.A2,292,172,58 12,462,04 2 1 2,332,21 
9.B2,22,052,36 12,181,7712,0911 2,272,67 

TriedaNBENBK2NJOBNOBVOHTPPBPVCPRIPDAPVORGVSJSJLSPR
1.A11   1   1   1,681
1.B 1   1,11   1,21   1,531
1.C11   1   1   1,151
2.A11   1,26   1,68   1,791
2.B11   1   1,05   1,161
2.C11   1   1   11
3.A11       1,39 1 2,281
3.B 1       1,53 1,18 1,821
3.C 1   1   1,27 1 1,181
4.A11   1,62 1,08 2,04   2,231
4.B11   1,44 1,04 1,72   1,761
5.A   1,83         2,781,18
5.B1  1,24         1,941,12
6.A111,81,6         2,81,14
6.B111,811,48         2,811,1
6.C1 1,251,33         1,671
7.A112,532         2,881,06
7.B 12,172         2,831
7.C111,231,23         1,771
7.D  2,643,07         31,36
8.A111,881,88         2,521
8.B 11,961,77         2,691,08
9.A 11,421,46         2,581
9.B 11,851,91   1     2,51,09

TriedaSEESRLTEHTHDTSVTEVVLAVUMVYVZEM
1.A     1  1 
1.B     1  1,05 
1.C     1  1 
2.A     11,47 1,05 
2.B     11 1 
2.C     11 1 
3.A     11,39 1 
3.B     11,65 1 
3.C     11,09 1 
4.A     12,27 1,08 
4.B     11,48 1,04 
5.A    1,18   1 
5.B    1,18   1 
6.A    1   1,15 
6.B    1   1,14 
6.C    1   1 
7.A2,061 2,241   2 
7.B1,17  1,291,35   1,17 
7.C1,23  1,231,08   1 
7.D1,79  1,641,75   1,21 
8.A1,841,48 1,921,48  1,12  
8.B1,35  1,691,21  1,19  
9.A 1,17  1,17  1,04  
9.B1   1,431 11 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A222200
1.B191900
1.C202000
2.A191900
2.B191900
2.C101000
3.A191801
3.B171700
3.C111100
4.A262600
4.B252500
5.A181521
5.B171700
6.A212001
6.B212100
6.C121200
7.A171610
7.B242400
7.C131300
7.D141040
8.A252230
8.B252410
9.A242400
9.B222200

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A22156471,09156471,0900,00
1.B19103554,47103554,4700,00
1.C20132966,45132966,4500,00
2.A19120863,58120863,5800,00
2.B19139873,58139373,3250,26
2.C1066466,4066466,4000,00
3.A19156192,95156192,9500,00
3.B17119570,29119570,2900,00
3.C1152047,2752047,2700,00
4.A26156560,19156560,1900,00
4.B25139255,68139255,6800,00
5.A18165294,73152187,131317,59
5.B172074122,001996117,41784,59
6.A21155775,60153474,50231,10
6.B21142469,19135565,90693,29
6.C1283069,1781868,17121,00
7.A172040120,002021118,88191,12
7.B242446101,922446101,9200,00
7.C1372155,4671955,3120,15
7.D142908207,712403171,6450536,07
8.A252911116,442905116,2060,24
8.B252885115,402803112,12823,28
9.A243155131,463147131,1380,33
9.B222670121,362609118,59612,77

Výsledky externých meraní

V celoslovenskom testovaní deviatakov dosiahli naši žiaci veľmi dobré výsledky a v prevážnej miere potvrdili svoje hodnotenie v škole. Najlepšie si počínala žiačka Bianka Miklošová, ktorá dosiahla z matematiky 100% úspešnosť a zo slovenčiny 92%.

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Percentil školyPriemerný počet bodov školy
Monitor SJL4768,9383,0617,16
Monitor MAT4766,6786,9513,33

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Naša škola je zameraná na výučbu anglického jazyka a informatiky. Aby sme dodržali tento trend, tak sme tomu prispôsobili aj naš školský vzdelávací program, ktorý rešpektuje štátny ako aj súčasné trendy vyučovania a požiadavky rodičov a praxe. Na základe toho sme pre žiakov vytvorili pestrú ponuku vzdelávacích programov. Na prvom stupni školy je to program Učme sa hravo, ktorý je zameraný na anglický jazyk a informatiku, pre žiakov druhého stupňa sme vypracovali program Splň si svoj sen so zameraním na prírodovedné predmety, informatiku a anglický jazyk. Pre športovcov je to ŠkVP Športom do sveta a pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa program volá Bystrá hlavička..

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku33322342224
ŠkVP Športom do sveta      1113
ŠkVP Bystrá hlavička 11  11  4
ŠkVP Učme sa hravo3222     8
ŠkVP Splň si svoj sen    222117
Počty hodín ANJ v ročníku886981616161299

Nepovinné predmety

S prechodom na ŠkVP sme upustili od zavádzania nepovinných predmetov do vyučovania.

Rozširujúce hodiny

Po prechode na školský vzdelávací program rozšírujúce hodiny nemáme. V súčasnosti ide o posilnenie jednotlivých vyučovacích predmetov, čo aj využívame a to najmä cudzie jazyky a prírodovedné predmety.

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka361 
Bežných tried14288 
Športových tried366 
Pre nadaných446 
Spolu24461 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

V počte pedagogických aj nepedagogických zamestnancov sú uvedení aj zamestnanci pracujúci na dohodu, vrátane trénerov športových krúžkov.


Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP3715
DPP  
Znížený úväzok 1
ZPS1 
Na dohodu82
Spolu4618

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Nekvalifikovaný učiteľ informatiky Mgr. Peter Máté si od septembra 2013 doplňa pedagogickú spôsobilosť štúdiom DPŠ.

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov12930
vychovávateľov 77
asistentov učiteľa 11
    
spolu13738

Predmety vyučované nekvalifikovane

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené predmety s počtami hodín vyučované nekvalifikovane.

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5.A,B, 6.A,B.C, 7.A,B,C,DVýtvarná výchova9
5.A - 9.BInformatika18
5.A, 7.A, 7.DObčianska náuka3
8.A,B, 9.A,B Výchova umením4
Spolu 34

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška20 
2.kvalifikačná skúška12 
štúdium školského manažmentu4 
špecializačné inovačné štúdium251
špecializačné kvalifikačné31
kontinuálne 2515
doplňujúce pedagogické31
vysokoškolské pedagogické27 
vysokoškolské nepedagogické4 
funkčné inovačné štúdium2 
funkčné štúdium4 
aktualizačné2 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Naši žiaci už dlhodobo dosahujú v rôznych súťažiach a olympiádach výborné výsledky. Svedčia o tom viaceré ocenenia, ktoré dosiahli v okresných, krajských, či celoslovenských súťažiach. V tomto školskom roku sme sa vo vedomostných súťažiach medzi základnými školami a 8RG opäť umiestnili na prvom mieste a v športových na druhom mieste v okrese Rožňava.Svedčí to o pozitívnej klíme školy, schopnostiach a vedomostiach našich žiakov ako aj obetavosti našich učiteľov, ktorí žiakov na súťaže pripravili vo svojom voľnom čase.V prehľadnej tabuľke uvádzame aké výsledky naši žiaci dosiahli.

Názov súťažeokr. kolokraj. kolonárod. koloMeno žiaka
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas1. 2.S. Uhliarová
Šalianský Maťko1.4. R. Znak
 2.  P. Ujházyová
Olympiáda ANJ2.  D. Garaj
Olympiáda NEJ2.  M. Barto
Matematická olympiáda - Z82.  J. Straková
MO Z91.  M. Novák
MO Z7 3.  M. Barto
Geografická olympiáda kat. E1.  M. novák
kat. E3.  O. Bagačka
Fyzikálna olympiáda kat. F1.  M. Novák
kat. E1.  J. Borčík
kat. E3.  Ž. Bodoková
Pytagoriáda P32.  M. Adamko
P42.  M. Vrzal
P5 2.  D. Kreš
P53.  J. Horvát
Biologická olympiáda E zoo1.  D. Kreš
E bot2.  V. Valková
Biologická olympiáda D D3.  T. Sakal
Hviezdoslavov Kubín II.poézia3.  Z. Lengyelová
Hviezdoslavov Kubín III.próza1.  S. Uhliarová
Slávik Slovenska I.1.  E. Suchanová
Slávik Slovenska II.2.  S. Lesňáková
Mladý záchranár2.   
Basketbal CH - MŽ1.   
Bedminton D2.   
Bedminton CH1.   
Futbal CH3.   
Stolný tenis CH1.2.  
Stolný tenis D2.   
Florbal 51.   
Florbal 63.   
Basketbal SŽ D1.2.  
Florbal MŽ D2.   
Florbal MŽ CH1.   
Gymnastický štvorboj Ž1.   
Mladý záchranár Budapešť1.   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Najlepšou prezentáciou školy na verejnosti sú výborné výsledky našich žiakov, ktoré dosahujú v súťažiach a olympiádach organizovaných MŠ SR a ďalšími organizáciami, ako aj svojimi výsledkami, ktoré dosahujú v prijímacích pohovoroch do stredných škôl.

Nedá mi nespomenúť absolventa našej školy Norberta Wernera, mladého astronóma, ktorý v súčasnosti pracuje pre NASA v USA v meste Stanford a ktorý základy astronómie získaval aj v našej škole.

Výbornou prezentáciou je naša webová stránka školy: www.zszakarpatska.edupage.org. Na tejto stránke sa môže návštevník dozvedieť všetko o našej škole, vrátane aktualít i jedálneho lístka. Každý rodič si tam tiež cez svoje heslo mohol pozrieť známky v internetovej žiackej knižke.

Dobrou prezentáciou školy je aj organizácia rôznych podujatí pre rodičov, žiakov ako aj širokú verejnosť. V júni sme usporiadali Rodičovskú akadémiu s kultúrnym programom pre našich rodičov ako aj širokú verejnosť, v rámci ktorej sme vyhlasili Najlepšieho žiaka a Športovca školy. V mesiaci december v rámci dni otvorených dverí jeden deň sme venovali našim škôlkarom zo všetkých rožňavských MŠ, pre ktorých si naše detí pripravili kultúrno-súťažno-zábavný program Školáci bavia škôlkarov. V decembri si jednotlivé triedy zorganizovali za účasti rodičov triedne posedenia pod jedličkou, ktoré si spestrili kultúrnym programom. Pre prvákov pripravili naši deviataci imatrikuláciu.

Naši deviataci absolvovali v januári Záverečný venček.

Pre našich budúcich prvákov ako aj ich rodičov sme pripravili slávnostný zápis.

Všetky tieto podujatia ako aj výsledky žiakov sú prezentované v RVTV, prípadne v regionálnom denníku a na webovej stránke školy ako aj na portáli rožňava24.

Veľkou reklamou pre školu je zapojenie školy do rôznych projektov, ktoré pozitívne ovplyvňujú klímu celej školy. V tejto oblasti dosiahla v minulom školskom roku 100% úspešnosť.

Ďalej je to vybavenie školy výpočtovou technikou, notebookmi, modernými informačno-komunikatívnymi technológiami, interaktívnymi tabuľami, e-Beam systémami, multimédiami a samozrejme ich využívaním vo vyučovacom procese, či v rámci krúžkovej činnosti. Rodičovskú verejnosť teší aj možnosť dozvedieť sa o známkach a domácich úlohách na internetovej žiackej knižke, ktorá je súčasťou našej webovej stránky. Webová stránka www.zszakarpatska.edupage.org v plnej miere propaguje našu školu, jej úspechy, ihneď informuje o organizovaní školských podujatí. Dobrou reklamou pre školu je aj organizovanie rôznych podujatí v rámci PK a MZ, či organizovanie bezplatných kurzov práce s PC a internetom pre učiteľskú ako aj širokú verejnosť.

Veľmi dobre sa staráme aj o zmysluplné trávenie voľného času, o čom svedčí ponuka krúžkovej činnosti, herňa s biliardom a dvoma stolnými futbalmi a dobre vybavená posilňovňa.

Dobré meno robia škole aj naši učitelia, ktorí sú vedúcimi MZ a PK pri ŠÚ v Rožňave: Mgr. Cecília Dorčáková, RNDr. Matilda Džubáková, Mgr. Anna Krónová, PhDr. Zuzana Ujházyová, Mgr. Iveta Samseliová a RNDr. Ján Džubák.

Teší nás aj spolupráca s Klubom dôchodcov, Domovom dôchodcov a ObFZ v Rožňave, pre ktorých sme už tradične pripravili a s veľkým úspechom predviedli kultúrne programy, čo tiež napomáha propagácií našej školy u širokej verejnosti.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2013/2014 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 12.03.20014

Druh inšpekcie: Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka.

Závery inšpekcie: Pokyny pre administrátciu testov boli dodržané. Školský koordinátor a administrátori zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok a časový harmonogram zadávania testov. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Budova školy je bezbarierová, hlavná časť s výťahom, pavilonového typu. Má 22 kmeňových tried a 12 odborných učební - 3 pre anglický jazyk, fyziku, chémiu, biológiu, hudobnú výchovu, 2 učebne informatiky, kuchynku a školskú dielňu. Škola má aj dve telocvične a jej súčasťou je aj športový areál s atletickou dráhou, posilňovňa a herňa s biliárdom a tromi stolnými futbalmi. Súčasťou školy je aj školská jedáleň.

Škola na základe ponúk pravidelne obnovuje a doplňa učebné pomôcky pre jednotlivé predmety, vrátane pre žiakov so špeciálno-výchovnými vzdelávacími potrebami. I vďaka projektom a efektívnému hospodáreniu je škola výborne vybavená IKT. Vďaka projektu sme zriadili tabletovú učebňu. V celej budove je WIFI pripojenie na internet. Každý učiteľ má k dispozícií notebook, rovnako aj jednotlivé triedy na bežnú výučbu. Postupne rekonštruujeme sociálne zariadenia. Po ukončení rekonštrukcie plánujeme zmodernizovať školskú jedáleň, zakúpiť moderné školské lavice a nový nábytok. Do plastových okien sme doplňovali žalúzie. V športovom areáli sme postavili workautové ihrisko.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele, ktoré si škola stanovila na šk. rok 2013/2014 boli splnené.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Angličtinou do sveta13 Ing. Jana Nováková
Basketbal8 Mgr. Monika Repaszká
Floorbal I.14 Darina Ivaničová
Floorbal II.20 Mgr. Zoltán Breuer
Futbal mladší žiaci9 Peter Džačár
Futbal mladší žiaci B5 Ing. Filip Pollák
Futbal prípravka1 Mgr. Dušan Pollák
Futbal starší žiaci9 Mgr. Dušan Pollák
Fyzikálno-chemický krúžok 113 Mgr. Adam Kukla
Fyzikálno-chemický krúžok 212 Mgr. Adam Kukla
Fyzikálno-chemický krúžok 311 Mgr. Adam Kukla
Gastro17 Bc. Alena Grešková
Karate9 Ing. Peter Hudák
Mlady zdravotník13 Mgr. Marianna Kesziová
Nebojme sa monitoru20 Mgr. Martina Barnová
Nebojme sa Monitoru B21 Mgr. Gabriela Kolaříková
Spevácky zbor15 Mgr. Eva Kardošová
Stolný tenis14 Mgr. Martin Filo
Športová príprava43 Mgr. Zoltán Breuer
Túlavé topánky0 Eva Bistrická
Tvoríme a hráme sa15 Monika Erdélyiová
Zumba38 Jarmila Kováčová

Záver

Vypracoval: RNDr. Ján Džubák

V Rožňave, 22. augusta 2014

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: