Navigácia

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava
Adresa školyZakarpatská 12, 048 01 Rožňava
Telefón058/7343386
E-mailskola@zszakarpatskav.edu.sk
WWW stránkazszakarpatska.edupage.org
ZriaďovateľMesto Rožňava, Šafárikova 29, 04801 Rožňava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľRNDr. Ján Džubák 058/7885970 0907587257 riaditel@zszakarpatskav.edu.sk
ZRŠMgr. Adriena Koreňová 058/7343386 0917533409 nemethovaadriena@gmail.com
ZRŠMgr. Ildikó Strinková058/73433860905703440istrinkova35@gmail.com
vedúca vychovávateľkaEva Bistrická058/73433860904435993bistricka@gmail.com

Rada školy

FunkciaTitl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr.Cecília Dorčáková0907866540
pdg. zamestnanecMgr. Martina Barnová0908324102
za ost. zamestnacovIrena Repaszká0905829598
zástupcovia rodičovDušan Macko0908343666
 Ing. Gabriela Horvátová0905464066
 Mgr. Katarína Adamková0905737170
 Ing. Ján Straka0905359346
zástupcovia zriaďovateľaMgr. Radoslav Kovács 
 Peter Džačár0905341033
 Ing. Ivan Nemčok0905407284
 Mgr. Matúš Bischof 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ ŠKDEva BistrickáVych. ŠKD  
MZ I. stupeňPaedDr. Zuzana LiptáčikováUčiteľky 1. stupňa  
PK spoločensko-vedných predmetovMgr. Martina BarnováSJL, D, OBV, OBN, EV, NV, VV  
PK prírodovedných predmetovRNDr. Matilda DžubákováM, F, B, P, CH, G, Z,TEH, TV, INF  
PK cudzích jazykovIng. Jana NovákováANJ, NEJ 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

.A - Počet žiakov školy: 461

Počet tried: 24

Podrobnejšie informácie:

1. stupeň - 11 tried - 207 žiakov

2. stupeň - 13 tried - 254 žiakov

Triedy so všeobecným intelektovým nadaním: 2.C, 3.C, 6.C, 7.C - 46 žiakov

Športové triedy: 7.A. 8.A, 9.A - 66 žiakov


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33322342224
počet žiakov614847513554685146461
z toho ŠVVP     434314
z toho v ŠKD5646343211  1171

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2013: 68/35 súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2013: 60/31 súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 8/4 súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2014

53/28 súčet/počet dievčat


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov  1 64653

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Naši žiaci potvrdili dosiahnutú úroveň svojich vedomosti v prijímacích pohovoroch do stredných škôl tak ako je to uvedené v priloženej tabuľke.

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení  1339  153
prijatí  1339  153
% úspešnosti  100100  100100

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

V priloženej tabuľke sú uvedené dosiahnuté priemery žiakov podľa jednotlivých predmetov a tried.

TriedaANJBIODEJDVETVFYZGEGHUVCHEIFVINFKAJMATMDVMLZ
1.A1,14   1  1    1,45  
1.B1,63   1,23  1,11    1,37  
1.C1   1  1    1,05  
2.A1,42   1  1 1,11  1,79  
2.B1   1  1 1,05  1,16  
2.C1   1  1 1  1  
3.A1,61   1  1 1  1,72  
3.B2,06   1  1 1,29  1,71  
3.C1,09   1  1 1  1,18  
4.A1,81   1,12  1,27 1  1,88  
4.B1,52   1  1,08 1,04  1,72  
5.A2,1721,83 1 2,061,47  1,06 2,61  
5.B1,711,881,71 1 1,821,41  1 2,12  
6.A2,41,951,75 11,952,651,81,8 1 2,35  
6.B2,332,141,71 1,172,292,431,291,86 1,14 2,67  
6.C1,831,671,25 11,671,751,331,33 1 1,83  
7.A2,822,762,65 2,143,0632,823,18 1 2,82  
7.B2,872,632,79 1,252,672,881,882,54 1 2,5  
7.C1,621,541,54 11,852,0811,69 1 1,77  
7.D3,142,933 13,53,361,573,29 1 3,5  
8.A2,482,42,4 1,792,62,12 2,64 1 2,762,4 
8.B2,272,232,5 1,252,542,27 2,5 1 2,812,35 
9.A2,292,172,58 12,462,04 2 1 2,332,21 
9.B2,22,052,36 12,181,7712,0911 2,272,67 

TriedaNBENBK2NJOBNOBVOHTPPBPVCPRIPDAPVORGVSJSJLSPR
1.A11   1   1   1,681
1.B 1   1,11   1,21   1,531
1.C11   1   1   1,151
2.A11   1,26   1,68   1,791
2.B11   1   1,05   1,161
2.C11   1   1   11
3.A11       1,39 1 2,281
3.B 1       1,53 1,18 1,821
3.C 1   1   1,27 1 1,181
4.A11   1,62 1,08 2,04   2,231
4.B11   1,44 1,04 1,72   1,761
5.A   1,83         2,781,18
5.B1  1,24         1,941,12
6.A111,81,6         2,81,14
6.B111,811,48         2,811,1
6.C1 1,251,33         1,671
7.A112,532         2,881,06
7.B 12,172         2,831
7.C111,231,23         1,771
7.D  2,643,07         31,36
8.A111,881,88         2,521
8.B 11,961,77         2,691,08
9.A 11,421,46         2,581
9.B 11,851,91   1     2,51,09

TriedaSEESRLTEHTHDTSVTEVVLAVUMVYVZEM
1.A     1  1 
1.B     1  1,05 
1.C     1  1 
2.A     11,47 1,05 
2.B     11 1 
2.C     11 1 
3.A     11,39 1 
3.B     11,65 1 
3.C     11,09 1 
4.A     12,27 1,08 
4.B     11,48 1,04 
5.A    1,18   1 
5.B    1,18   1 
6.A    1   1,15 
6.B    1   1,14 
6.C    1   1 
7.A2,061 2,241   2 
7.B1,17  1,291,35   1,17 
7.C1,23  1,231,08   1 
7.D1,79  1,641,75   1,21 
8.A1,841,48 1,921,48  1,12  
8.B1,35  1,691,21  1,19  
9.A 1,17  1,17  1,04  
9.B1   1,431 11 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A222200
1.B191900
1.C202000
2.A191900
2.B191900
2.C101000
3.A191900
3.B171700
3.C111100
4.A262600
4.B252500
5.A181530
5.B171700
6.A212010
6.B212100
6.C121200
7.A171700
7.B242400
7.C131300
7.D141040
8.A252500
8.B252410
9.A242400
9.B222200

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A22156471,09156471,0900,00
1.B19103554,47103554,4700,00
1.C20132966,45132966,4500,00
2.A19120863,58120863,5800,00
2.B19139873,58139373,3250,26
2.C1066466,4066466,4000,00
3.A19156192,95156192,9500,00
3.B17119570,29119570,2900,00
3.C1152047,2752047,2700,00
4.A26156560,19156560,1900,00
4.B25139255,68139255,6800,00
5.A18165294,73152187,131317,59
5.B172074122,001996117,41784,59
6.A21155775,60153474,50231,10
6.B21142469,19135565,90693,29
6.C1283069,1781868,17121,00
7.A172040120,002021118,88191,12
7.B242446101,922446101,9200,00
7.C1372155,4671955,3120,15
7.D142908207,712403171,6450536,07
8.A252911116,442905116,2060,24
8.B252885115,402803112,12823,28
9.A243155131,463147131,1380,33
9.B222670121,362609118,59612,77

Výsledky externých meraní

V celoslovenskom testovaní deviatakov dosiahli naši žiaci veľmi dobré výsledky a v prevážnej miere potvrdili svoje hodnotenie v škole. Najlepšie si počínala žiačka Bianka Miklošová, ktorá dosiahla z matematiky 100% úspešnosť a zo slovenčiny 92%.

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Percentil školyPriemerný počet bodov školy
Monitor SJL4668,9383,0617,16
Monitor MAT4666,6786,9513,33

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Naša škola je zameraná na výučbu anglického jazyka a informatiky. Aby sme dodržali tento trend, tak sme tomu prispôsobili aj naš školský vzdelávací program, ktorý rešpektuje štátny ako aj súčasné trendy vyučovania a požiadavky rodičov a praxe. Na základe toho sme pre žiakov vytvorili pestrú ponuku vzdelávacích programov. Na prvom stupni školy je to program Učme sa hravo, ktorý je zameraný na anglický jazyk a informatiku, pre žiakov druhého stupňa sme vypracovali program Splň si svoj sen so zameraním na prírodovedné predmety, informatiku a anglický jazyk. Pre športovcov je to ŠkVP Športom do sveta a pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa program volá Bystrá hlavička..

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku33322342224
ŠkVP Športom do sveta      1113
ŠkVP Bystrá hlavička 11  11  4
ŠkVP Učme sa hravo3222     9
ŠkVP Splň si svoj sen    222118
Počty hodín ANJ v ročníku886981616161299

Nepovinné predmety

S prechodom na ŠkVP sme upustili od zavádzania nepovinných predmetov do vyučovania.

Rozširujúce hodiny

Po prechode na školský vzdelávací program rozšírujúce hodiny využívame na posilnenie jednotlivých vyučovacích predmetov a to najmä na cudzie jazyky a prírodovedné predmety.

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka361 
Bežných tried14288 
Športových tried366 
Pre nadaných446 
Spolu24461 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

V počte pedagogických aj nepedagogických zamestnancov sú uvedení aj zamestnanci pracujúci na dohodu, vrátane trénerov športových krúžkov.


Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP3715
DPP  
Znížený úväzok 1
ZPS1 
Na dohodu82
Spolu4618

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Nekvalifikovaný učiteľ informatiky Mgr. Peter Máté si od septembra 2013 doplňa pedagogickú spôsobilosť štúdiom DPŠ.

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov12930
vychovávateľov 77
asistentov učiteľa 11
    
spolu13738

Predmety vyučované nekvalifikovane

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené predmety s počtami hodín vyučované nekvalifikovane.

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5.A,B, 6.A,B.C, 7.A,B,C,DVýtvarná výchova9
5.A - 9.BInformatika18
5.A, 7.A, 7.DObčianska náuka3
8.A,B, 9.A,B Výchova umením4
Spolu 34

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška20 
2.kvalifikačná skúška12 
štúdium školského manažmentu4 
špecializačné inovačné štúdium251
špecializačné kvalifikačné31
kontinuálne 2515
doplňujúce pedagogické31
vysokoškolské pedagogické27 
vysokoškolské nepedagogické4 
funkčné inovačné štúdium2 
funkčné štúdium4 
aktualizačné2 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Naši žiaci už dlhodobo dosahujú v rôznych súťažiach a olympiádach výborné výsledky. Svedčia o tom viaceré ocenenia, ktoré dosiahli v okresných, krajských, či celoslovenských súťažiach. V tomto školskom roku sme sa vo vedomostných súťažiach medzi základnými školami a 8RG opäť umiestnili na prvom mieste a v športových na druhom mieste v okrese Rožňava. Svedčí to o pozitívnej klíme školy, schopnostiach a vedomostiach našich žiakov ako aj obetavosti našich učiteľov, ktorí žiakov na súťaže pripravili vo svojom voľnom čase. V prehľadnej tabuľke uvádzame aké výsledky naši žiaci dosiahli.

Názov súťažeokr. kolokraj. kolonárod. koloMeno žiaka
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas1. 2.S. Uhliarová
Šalianský Maťko1.4. R. Znak
 2.  P. Ujházyová
Olympiáda ANJ2.  D. Garaj
Olympiáda NEJ2.  M. Barto
Matematická olympiáda - Z82.  J. Straková
MO Z91.  M. Novák
MO Z7 3.  M. Barto
Geografická olympiáda kat. E1.  M. novák
kat. E3.  O. Bagačka
Fyzikálna olympiáda kat. F1.  M. Novák
kat. E1.  J. Borčík
kat. E3.  Ž. Bodoková
Pytagoriáda P32.  M. Adamko
P42.  M. Vrzal
P5 2.  D. Kreš
P53.  J. Horvát
Biologická olympiáda E zoo1.  D. Kreš
E bot2.  V. Valková
Biologická olympiáda D D3.  T. Sakal
Hviezdoslavov Kubín II.poézia3.  Z. Lengyelová
Hviezdoslavov Kubín III.próza1.  S. Uhliarová
Slávik Slovenska I.1.  E. Suchanová
Slávik Slovenska II.2.  S. Lesňáková
Mladý záchranár2.   
Basketbal CH - MŽ1.   
Bedminton D2.   
Bedminton CH1.   
Futbal CH3.   
Stolný tenis CH1.2.  
Stolný tenis D2.   
Florbal 51.   
Florbal 63.   
Basketbal SŽ D1.2.  
Florbal MŽ D2.   
Florbal MŽ CH1.   
Gymnastický štvorboj Ž1.   
Mladý záchranár Budapešť1.   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Najlepšou prezentáciou školy na verejnosti sú výborné výsledky našich žiakov, ktoré dosahujú v súťažiach a olympiádach organizovaných MŠ SR a ďalšími organizáciami, ako aj svojimi výsledkami, ktoré dosahujú v prijímacích pohovoroch do stredných škôl.

Nedá mi nespomenúť absolventa našej školy Norberta Wernera, mladého astronóma, ktorý v súčasnosti pracuje pre NASA v USA v meste Stanford a Japonsku, ktorý základy astronómie získal aj v našej škole.

Výbornou prezentáciou je naša webová stránka školy: www.zszakarpatska.edupage.org. Na tejto stránke sa môže návštevník dozvedieť všetko o našej škole, vrátane aktualít i jedálneho lístka. Každý rodič si tam tiež cez svoje heslo mohol pozrieť známky v internetovej žiackej knižke.

Dobrou prezentáciou školy je aj organizácia rôznych podujatí pre rodičov, žiakov ako aj širokú verejnosť. V júni sme usporiadali Rodičovskú akadémiu s kultúrnym programom pre našich rodičov ako aj širokú verejnosť, v rámci ktorej sme vyhlasili Najlepšieho žiaka a Športovca školy. V mesiaci december, v rámci dni otvorených dverí, jeden deň sme venovali našim škôlkarom zo všetkých rožňavských MŠ, pre ktorých si naše detí pripravili kultúrno-súťažno-zábavný program Školáci bavia škôlkárov. V decembri si jednotlivé triedy zorganizovali za účasti rodičov triedne posedenia pod jedličkou, ktoré si spestrili kultúrnym programom. Pre prvákov pripravili naši deviataci imatrikuláciu.

Naši deviataci absolvovali v januári Záverečný venček.

Pre našich budúcich prvákov ako aj ich rodičov sme pripravili slávnostný zápis.

Všetky tieto podujatia ako aj výsledky žiakov sú prezentované v RVTV, prípadne v regionálnom denníku a na webovej stránke školy ako aj na portáli rožňava24.

Veľkou reklamou pre školu je zapojenie školy do rôznych projektov, ktoré pozitívne ovplyvňujú klímu celej školy. V tomto školskom roku sme pokračovali v realizácií projektu Rozvoj porozumenia textu a vzdelávanie v anglickom jazyku smerom k otvorenej Európe a v projekte Comenius - školské partnerstvá. Zapojili sme sa do dvoch nových projektov, národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva a Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ.

Ďalej je to vybavenie školy výpočtovou technikou, notebookmi, modernými informačno-komunikatívnymi technológiami, interaktívnymi tabuľami, e-Beam systémami, multimédiami a samozrejme ich využívaním vo vyučovacom procese, či v rámci krúžkovej činnosti. Rodičovskú verejnosť teší aj možnosť dozvedieť sa o známkach a domácich úlohách na internetovej žiackej knižke, ktorá je súčasťou našej webovej stránky. Webová stránka www.zszakarpatska.edupage.org v plnej miere propaguje našu školu, jej úspechy, ihneď informuje o organizovaní školských podujatí. Dobrou reklamou pre školu je aj organizovanie rôznych podujatí v rámci PK a MZ, či organizovanie bezplatných kurzov práce s PC a internetom pre učiteľskú ako aj širokú verejnosť.

Veľmi dobre sa staráme aj o zmysluplné trávenie voľného času, o čom svedčí ponuka krúžkovej činnosti, herňa s biliardom a dvoma stolnými futbalmi a dobre vybavená posilňovňa.

Dobré meno robia škole aj naši učitelia, ktorí sú vedúcimi MZ a PK pri ŠÚ v Rožňave: Mgr. Cecília Dorčáková, RNDr. Matilda Džubáková, Mgr. Anna Krónová, PhDr. Zuzana Ujházyová a RNDr. Ján Džubák.

Teší nás aj spolupráca s Klubom dôchodcov, Domovom dôchodcov a ObFZ v Rožňave, pre ktorých sme už tradične pripravili a s veľkým úspechom predviedli kultúrne programy, čo tiež napomáha propagácií našej školy u širokej verejnosti.

Žiaci a učitelia našej školy nahrali úspešné video Happy ZŠ akademika Jura Hronca Rožňava, ktoré malo veľkú odozvu vo verejnosti. Veľký úspech mal aj športový deň v rožňavskej mestskej hale, kde sa celá škola zúčastnila na súťažnom stretnutí MK žiačok v basketbale.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé:

- ITV program Susan Kovalikovej - podstata projektu spočíva v humánizácií vyučovacieho procesu s využívaním aktívnych, motivujúcich a kreatívnych metód, ktoré sa nesústreďujú len na výkon žiaka ale aj na jeho prežívanie

- Infovek - projekt zameraný na zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu vrátane bezplatného pripojenia na internet

- Microsoft School 3 - za symbolický poplatok má škola 100 licencií na Windows aj Office

- Škola podporujúca zdravie - trvalý projekt zameraný na zdravé životné prostredie a klímu školy

- Škola budúcnosti - cieľom projektu je skvalitnenie systému výučby s podporou IKT

- Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na zručnosti a práca s talentami

- Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálného školstva

- Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

B) Krátkodobé:

- Socrates - Comenius 1.1 - výmena informácií a rozvíjanie partnerských vzťahov so školami v zahraničí , finančné vyjadrenie projektu je 18000 eur,

- Rozvoj porozumenia a textu a vzdelávanie v anglickom jazyku smerom k otvorenej Európe za približne 361 tisíc eur na obdobie 05/2012 - 06/2014.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 12.03.20014

Druh inšpekcie: Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka.

Závery inšpekcie: Pokyny pre administráciu testov boli dodržané. Školský koordinátor a administrátori zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok a časový harmonogram zadávania testov. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Budova školy je bezbarierová, hlavná časť s výťahom, pavilonového typu. Má 22 kmeňových tried a 12 odborných učební - 3 pre anglický jazyk, fyziku, chémiu, biológiu, hudobnú výchovu, 2 učebne informatiky, kuchynku a školskú dielňu. Škola má aj dve telocvične a jej súčasťou je aj športový areál s atletickou dráhou, posilňovňa a herňa s biliárdom a tromi stolnými futbalmi. Súčasťou školy je aj školská jedáleň.

Škola na základe ponúk pravidelne obnovuje a doplňa učebné pomôcky pre jednotlivé predmety, vrátane pre žiakov so špeciálno-výchovnými vzdelávacími potrebami. I vďaka projektom a efektívnému hospodáreniu je škola výborne vybavená IKT. Vďaka projektu sme zriadili tabletovú učebňu. V celej budove je WIFI pripojenie na internet. Každý učiteľ má k dispozícií notebook, rovnako aj jednotlivé triedy na bežnú výučbu. Postupne rekonštruujeme sociálne zariadenia. Po ukončení rekonštrukcie plánujeme zmodernizovať školskú jedáleň, zakúpiť moderné školské lavice a nový nábytok. Do plastových okien sme doplňovali žalúzie. V športovom areáli sme postavili workautové ihrisko.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov:

- 650127,-eur

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:

2.1.ŠKD - 9305,- eur

2.2 CVČ - 1898,- eur

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

3.1 Príjmy - 17262,22 eur

3.2 Výdavky - 11897,46 /dohody, odvody, teplo, výpočtová technika, materiál na záujmovú činnosť/

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

4.1 zostatok zo šk. roka 2012/2013:- 5532,99 eur

4.2 príjem za šk. rok 2013/2014 - 7597,69 eur

4.3 príjem spolu -13130,68 eur

4.4 čerpanie - 3605,52 eur

4.5 zostatok ku 25.8.2014 - 9525,16 eur

Finančné prostriedky sa čerpali na karneval, kultúrne podujatia, športové podujatia, MDD, reperezentáciu školy/ súťaže, olympiády/, učebné pomôcky, odmeny pre žiakov na konci roka, poplatky banke, registrácia 2% z dane, časopis Rodina a škola a poplatok za zverejnenie údajovv OV.

...

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele, ktoré si škola stanovila na šk. rok 2013/2014 boli splnené.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

SWOT analýza - sebahodnotenie

Na základe vykonanej analýzy sme zistili nasledovné skutočnosti:

Silné stránky školy:

- školský vzdelávací program /športové triedy, nadané triedy/

· rovnosť príležitostí pre všetkých žiakov

- vzdelávanie začlenených žiakov, vozíčkárov, s Downovým syndromóm

- školská jedáleň, poskytovanie diétneho stravovania

· učebne informatiky, vybavenie školy IKT

· dostatok edukačných programov

· kvalifikovaný a výborný pedagogický kolektív

· výučba anglického jazyka, odbornosť vyučovania

· úroveň a dobré meno školy (výborné výsledky vo vedomostných a športových súťažiach v rámci ZŠ, testovaní deviatakov)

· spolupráca učiteľov s rodičmi

· estetika tried a chodieb

· ďalšie služby v školských priestoroch (školská jedáleň, školský bufet, papiernictvo, zubár)

· herňa s biliardom a stolnými futbalmi

· webová stránka školy a internetová žiacka knižka

· bezbariérové prístupy do budovy školy a sociálne zariadenie pre telesne postihnutých, sociálne zariadenia pre učiteľov, výťah

· prezentácia školy na verejnosti (výsledky žiakov, www stránka)

· projekty

· aktivity na získavanie mimorozpočtových zdrojov (2% z dane, projekty, vzdelávacie centrá, sponzori,..)

Slabé stránky školy:

· stav žiackych sociálnych zariadení

· chýbajú preliezačky v areáli školy

· nedostatok aktuálnych učebníc a pracovných zošitov

· zastaraný nábytok v triedach

· chýba oplotenie areálu školy a zlý stav priľahlých komunikácií

Príležitosti:

· získať primeranými racionalizačnými opatreniami optimálne množstvo finančných prostriedkov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy

· výmena pedagogických skúseností /projekt Comenius/

· v maximálnej miere uspokojovať požiadavky objednávateľov školských služieb, t. j. rodičov a ich detí

· poskytnúť vysokým školám väčší priestor na realizáciu školskej praktickej prípravy budúcich pedagógov

· podporovať celoživotné vzdelávanie učiteľov

· rozšíriť ponuku voliteľných a nepovinných predmetov, resp. predmetov pre školský vzdelávací program

· realizovať projekty, využívať možnosti štrukturálnych a iných fondov

· rozvíjať informačný systém slúžiaci absolventom ZŠ na výber stredných škôl

· podporovať a rozširovať funkčný systém odborného psychologického poradenstva

· využívať moderné informačné technológie pri rozvoji poradenstva o povolaniach a zamestnaniach

· zmeniť školu na centrum vzdelávania, športu a kultúry - projekt Otvorená škola, MSITA

· venovať zvláštnu pozornosť výučbe cudzích jazykov a informačným technológiám

· rozširovať spoluprácu pri výchove a vzdelávaní žiakov ZŠ a SŠ

· organizovať spoločné workshopy so SŠ

- vybavenie odborných učební novými modernými pomôckami

Riziká:

· demografický pokles populácie - úbytok žiakov

· zlá poloha školy - dostupnosť pre žiakov

· nedostatok finančných prostriedkov na investície

· nedostatok financií na odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov

- nedostatok reformných učebníc a pracovných zošitov

Na základe zistených skutočnosti je v našej škole potrebné:

§ Zvýšenú pozornosť venovať práci so začlenenými žiakmi, spolupracovať pritom s CPPPaP, využiť na to školského špeciálneho pedagóga, zabezpečiť pre nich potrebné učebné a materiálne vybavenie

§ Vytvárať a udržiavať primerané podmienky pre nadaných žiakov - nadané triedy, športové triedy

§ Pre žiakov s telesným postihnutím udržiavať primerané sociálne a vzdelávacie podmienky

§ Znížiť energetickú náročnosť budovy telocvične, zrekonštruovať ju

§ Naďalej spolupracovať s Microsoftom - School 3, MSITA

§ Neustále dopĺňať a obmieňať IKT - projekty, mimorozpočtové zdroje

§ Zabezpečovať nové edukačné programy

§ Pokračovať v modernizácií učebných pomôcok a zariadenia školy

§ Pokračovať v obnove a modernizácií vybavenia školskej kuchyne a jedálne

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Naši žiaci, ako je uvedené vyššie, boli všetci prijatí do stredných škôl - Gymnázia, SOŠ, SOU a OU. Jedna žiačka bola umiestnená do Amálie.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Sú v súlade s platnými normami a nariadeniami. Po rekonštrukcií budovy školy sa výrazne zlepšili.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Angličtinou do sveta13 Ing. Jana Nováková
Basketbal16 Mgr. Monika Repaszká
Floorbal I.14 Darina Ivaničová
Floorbal II.20 Mgr. Zoltán Breuer
Futbal mladší žiaci15 Peter Džačár
Futbal mladší žiaci B15 Ing. Filip Pollák
Futbal prípravka15 Mgr. Dušan Pollák
Futbal starší žiaci15 Mgr. Dušan Pollák
Fyzikálno-chemický krúžok 113 Mgr. Adam Kukla
Fyzikálno-chemický krúžok 212 Mgr. Adam Kukla
Fyzikálno-chemický krúžok 311 Mgr. Adam Kukla
Gastro17 Bc. Alena Grešková
Karate9 Ing. Peter Hudák
Mlady zdravotník13 Mgr. Marianna Kesziová
Nebojme sa monitoru20 Mgr. Martina Barnová
Nebojme sa Monitoru B21 Mgr. Gabriela Kolaříková
Spevácky zbor15 Mgr. Eva Kardošová
Stolný tenis14 Mgr. Martin Filo
Športová príprava43 Mgr. Zoltán Breuer
Túlavé topánky50 Eva Bistrická
Tvoríme a hráme sa15 Monika Erdélyiová
Zumba38 Jarmila Kováčová
Pele mele172 E. Bistrická a spol.

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi bola v školskom roku 2013/2014 veľmi dobrá. Názory rodičov a ich požiadavky boli prerokované na jednom celoškolskom rodičovskom združení a troch triednych. Na prvom stupni si triedy spolu s rodičmi organizujú vianočné posedenia. Okrem toho každý triedny učiteľ poskytoval pre rodičov individuálne konzultácie v priebehu celého školského roka. Veľa rodičov pomohlo škole individuálne, tak materiálne ale aj finančne 2% svojich dani, za čo im patrí veľká vďaka. Škola poskytuje rodičom telocvičňu na spoločné podujatia detí a ich rodičov. V spolupráci s rodičmi pripravila škola Rodičovskú akadémiu a Záverečný venček pre našich deviatakov. Pre našich rodičov ako aj rodičov budúcich prvákov usporadúvame dni otvorených dverí, ktoré sú spojené s kultúrnym programom, rôznymi súťažiami, návštevami vyučovacích hodín ako aj s prehliadkou školy a jej areálu. Slávnostný zápis budúcich prvákov poskytol žiakom a ich rodičom komplexné informácie spojené s nástupom do školy.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Škola spolupracovala s viacerými subjektmi. Na prvé miesto by som postavil spoluprácu s našim zriaďovateľom Mestom Rožňava na čele s pánom primátorom Pavlom Burdigom. Mesto je spoluprispievateľom na rôzne projekty, ktoré škola každoročne vypracúva a ani raz sme sa nestretli s neochotou z jeho strany. Spolupracujeme aj s Domovom dôchodcov a Klubom dôchodcov, pre ktorých pripravujeme kultúrne programy. Veľmi dobrú spoluprácu máme aj s MŠ na území Rožňavy, osobitne s MŠ na Ulici kyjevskej, ktorá s nami susedí. Dobre spolupracujeme aj s Gemerskou knižnicou a GOS v Rožňave, ktoré pre našich žiakov pripravujú zaujímavé súťaže a rôzne podujatia. Spolupracujeme aj so športovými subjektmi, ObFZ v Rožňave, ženským basketbalovým klubom MBK Región Rožňava, SP MFK Rožňava, Klubom karate a ďalšími športovými oddielmi. Veľmi dobrú spoluprácu máme s CPPPaP v Rožňave a ZUŠ v Rožňave, pre ktorú bezplatne už dlhé roky poskytujeme priestory na jej vyučovaciu činnosť, čo zároveň napomáha našim žiakom, ktorí ZUŠ navštevujú.

Záver

Vypracoval: RNDr. Ján Džubák

V Rožňave, 22. augusta 2014

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Vyjadrenie rady školy

Dňa 22.09.2014 sa členovia rady školy oboznámili s predkladanou záverečnou správou o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013, ktorú predložil riaditeľ školy RNDr. Ján Džubák. Rada konštatuje, že predkladaná správa spĺňa kritériá Vyhlášky MŠ SR č. 9/ 2006 Z.z. zo 16.12. 2005 v znení neskorších predpisov. Svojím obsahom vystihuje činnosť školy za uvádzané obdobie, zároveň je objektívna a sú v nej zapracované požadované údaje. Nebola pripomienkovaná.

V Rožňave dňa 22.09.2014

Mgr. Cecília Dorčáková

predsedníčka RŠ

Novinky

Kontakt

  • Základná škola akademika Jura Hronca
    Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava
  • +421 58/7343386
    +421 58/7885972 - školská jedáleň

Fotogaléria