Navigácia

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava
Adresa školyZakarpatská 12, 048 01 Rožňava
Telefón058/7343386
E-mailskola@zszakarpatskav.edu.sk
WWW stránkazszakarpatska.edupage.org
ZriaďovateľMesto Rožňava, Šafárikova 29, 04801 Rožňava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľRNDr. Ján Džubák 058/7885970 0907587257 riaditel@zszakarpatskav.edu.sk
ZRŠMgr. Adriena Koreňová 058/7343386 0917533409 nemethovaadriena@gmail.com
ZRŠMgr. Ildikó Strinková058/73433860905703440istrinkova35@gmail.com
vedúca vychovávateľkaEva Bistrická058/73433860904435993bistricka@gmail.com

Rada školy

FunkciaTitl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr.Cecília Dorčáková0907866540
pdg. zamestnanecMgr. Martina Barnová0908324102
za ost. zamestnacovIrena Repaszká0905829598
zástupcovia rodičovDušan Macko0908343666
 Ing. Gabriela Horvátová0905464066
 Mgr. Katarína Adamková0905737170
 Iveta Benediktiová0905171187
zástupcovia zriaďovateľaMgr. Eduard Mihók 
 Peter Džačár0905341033
 Mgr. Milan Capák 
 Ľudovít Kossúth 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ ŠKDEva BistrickáVych. ŠKD  
MZ I. stupeňPaedDr. Zuzana LiptáčikováUčiteľky 1. stupňa  
PK spoločensko-vedných predmetovMgr. Martina BarnováSJL, D, OBV, OBN, EV, NV, VV  
PK prírodovedných predmetovRNDr. Matilda DžubákováM, F, B, P, CH, G, Z,TEH, TV, INF  
PK cudzích jazykovIng. Jana NovákováANJ, NEJ 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 439

Počet tried: 23

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33232233223
počet žiakov495846475131546241439
z toho ŠVVP 1 36267530
z toho v ŠKD445339261 1  164

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: 59/24 súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: 49/23 súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 10/1 súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2015

49/24 súčet/počet dievčat


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov491  2 52

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Naši žiaci potvrdili dosiahnutú úroveň svojich vedomosti v prijímacích pohovoroch do stredných škôl tak ako je to uvedené v priloženej tabuľke.

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení6 1330   49
prijatí6 1330   49
% úspešnosti100 100100   100

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

V priloženej tabuľke sú uvedené dosiahnuté priemery žiakov podľa jednotlivých priemerov a tried.

TriedaANJBIODEJDVETVFYZGEGHUVCHEIFVINFKAJMATMDVMLZ
1.A1,13   1  1    1,5  
1.B1,19   1  1,06    1,5  
1.C1   1  1    1,06  
2.A1,2   1  1 1  1,55  
2.B1,56   1  1,06 1  1,5  
2.C1,05   1  1 1  1,11  
3.A1,22   1,11  1,09 1,09  1,7  
3.B1,23   1  1 1  1,5  
4.A1,41   1  1 1  1,65  
4.B1,94   1  1 1,12  2,47  
4.C1,08   1  1 1  1,25  
5.A2,242,081,8 1,06 1,81,52  1 2,2  
5.B1,731,881,65 1 1,621,42  1 1,77  
6.A1,791,52 121,571,071,93 1 2,29  
6.B1,751,811,88 1,1421,811,191,94 1 2,38  
7.A2,222,55 1,252,452,051,22,1 1 2,5  
7.B2,052,232,73 1,6432,681,552,45 1 2,86  
7.C1,751,51,67 11,51,5811,42 1 1,75  
8.A2,762,722,6 22,842,52 2,52 1 2,682,12 
8.B2,52,522,56 1,3832,64 2,28 1 2,482,08 
8.C1,671,51,5 11,671,5 1,5 1 1,581,08 
9.A2,282,332,67 12,612,5 2,67 1 2,832,06 
9.B1,781,742,13 1,362,352,35 2,09 1 2,571,39 

TriedaNBENBK2NJOBNOBVOHTPPBPVCPRIPDAPVORGVSJSJLSPR
1.A11   1   1,25   1,691
1.B11   1,13   1,19   1,561
1.C 1   1   1   1,061
2.A11   1,05   1,15   1,41
2.B11   1,17   1,39   1,51
2.C11   1   1   1,161
3.A11       1,74 1,22 1,911
3.B11       1,36 1 1,571
4.A11,5   1,53 1 1,53   1,721
4.B 1   2,18 1,29 2,53   2,651
4.C 1   1 1 1   1,331
5.A11,17 1,4         2,121
5.B11 1,23         2,081
6.A  1,571,57         2,071,2
6.B1 1,881,44         2,561,06
7.A1 2,11,9         2,651,1
7.B11,292,412,27         2,951,14
7.C1 1,51,33         1,831
8.A122,482,28         2,721,2
8.B 22,581,6         2,881,08
8.C11,331,581,25         1,921
9.A  2,441,89         2,671,11
9.B 11,961,83         2,571,09

TriedaSEESRLTEHTHDTSVTEVTHFVLAVUMVYVZEM
1.A     1   1 
1.B     1,06   1 
1.C     1   1 
2.A     1 1,15 1 
2.B     1 1,28 1 
2.C     1 1,05 1 
3.A     1 1,3 1 
3.B     1 1,18 1 
4.A     1 1,72 1 
4.B     1 2,71 1,24 
4.C     1 1,17 1 
5.A    1,08    1,08 
5.B    1,04    1,12 
6.A    1,07    1,07 
6.B    1,5    1 
7.A1,35  1,351,25    1,05 
7.B1,41  1,591,33    1,09 
7.C1  11,08    1,08 
8.A1,721 2,321,2   1,68  
8.B1,48  1,631,43   1,36  
8.C1  1,331,27   1  
9.A 1,39  1,61   1,22  
9.B 3  1,71   1,09  

Prospech žiakov

Z priloženej tabuľky vyplýva, že nám neprospelo 7 žiakov.

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A161510
1.B161510
1.C171700
2.A202000
2.B191801
2.C191900
3.A232300
3.B222200
4.A171700
4.B171700
4.C121200
5.A252500
5.B262600
6.A151410
6.B161510
7.A202000
7.B222020
7.C121200
8.A252410
8.B252500
8.C121200
9.A181800
9.B232300

Dochádzka žiakov

V prehľadnej tabuľke je uvedená dochádzka žiakov podľa tried.

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A16155297,00155297,0000,00
1.B16131485,19131485,1900,00
1.C17123072,35123072,3500,00
2.A20136368,15136368,1500,00
2.B19131571,48131571,4800,00
2.C19105255,37105255,3700,00
3.A23197185,70197185,7000,00
3.B23186684,82186184,5950,23
4.A18153390,18153390,1800,00
4.B17108163,59107663,2950,29
4.C1279165,9279165,9200,00
5.A25165966,36165966,3600,00
5.B26256398,58256398,5800,00
6.A152159143,93143595,6772448,27
6.B162166135,382112132,00543,38
7.A202074103,70194797,351276,35
7.B222720123,642276103,4544420,18
7.C1277264,3377264,3300,00
8.A253310132,403206128,241044,16
8.B253123124,923093123,72301,20
8.C121365113,751356113,0090,75
9.A182277126,502277126,5000,00
9.B232662115,742653115,3590,39

Výsledky externých meraní

V celoslovenskom testovaní deviatakov dosiahli naši žiaci veľmi dobré výsledky a v prevážnej miere potvrdili svoje hodnotenie v škole. Najlepšie si počínali žiaci Viktória Moďorošiová, Žofia Bödöková a Tomáš Bíró.

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Percentil školyPriemerný počet bodov školyCeloslovenský priemer bodov
Monitor SJL4163,4958,8315,2415,02
Monitor MAT415561,851110,54

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Naša škola je zameraná na výučbu anglického jazyka a informatiky. Aby sme dodržali tento trend, tak sme tomu prispôsobili aj naš školský vzdelávací program, ktorý rešpektuje štátny ako aj súčasné trendy vyučovania a požiadavky rodičov a praxe. Na základe toho sme pre žiakov vytvorili pestrú ponuku vzdelávacích programov. Na prvom stupni školy je to program Učme sa hravo, ktorý je zameraný na anglický jazyk a informatiku, pre žiakov druhého stupňa sme vypracovali program Splň si svoj sen so zameraním na prírodovedné predmety, informatiku a anglický jazyk. Pre športovcov je to ŠkVP Športom do sveta a pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa program volá Bystrá hlavička..

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku33232233223
ŠkVP Športom do sveta       112
ŠkVP Bystrá hlavička   1  11 3
ŠkVP Učme sa hravo3321     9
ŠkVP Splň si svoj sen    222118
Počty hodín ANJ v ročníku686912816161293

Nepovinné predmety

S prechodom na ŠkVP sme upustili od zavádzania nepovinných predmetov do vyučovania.

Rozširujúce hodiny

Po prechode na školský vzdelávací program rozšírujúce hodiny využívame na posilnenie jednotlivých vyučovacích predmetov a to najmä na cudzie jazyky a prírodovedné predmety. Z nových predmetov je to obohatenie a mediálna výchova.

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka349 
Bežných tried15307 
Športových tried244 
Pre nadaných336 
Spolu23436 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

V počte pedagogických aj nepedagogických zamestnancov sú uvedení aj zamestnanci pracujúci na dohodu, vrátane trénerov športových krúžkov ako aj tri kolegyne na MD.


Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP4216
DPP  
Znížený úväzok 1
ZPS1 
Na dohodu81
Spolu5118

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Nekvalifikovaný učiteľ informatiky Mgr. Peter Máté si od septembra 2013 doplňal pedagogickú spôsobilosť štúdiom DPŠ, ktoré ukončil ku 31.8.2015..

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov13334
vychovávateľov 77
asistentov učiteľa 55
    
spolu14546

Predmety vyučované nekvalifikovane

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené predmety s počtami hodín vyučované nekvalifikovane.

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5.A - 7.CVýtvarná výchova7
5.A - 9.BInformatika16
5.A, 6.A, 8.BObčianska náuka2,5
6.A - 9.BChémia12
Spolu 37,5

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška20 
2.kvalifikačná skúška12 
štúdium školského manažmentu4 
špecializačné inovačné štúdium27 
kontinuálne 40 
doplňujúce pedagogické3 
vysokoškolské pedagogické27 
vysokoškolské nepedagogické4 
funkčné inovačné štúdium2 
funkčné štúdium4 
aktualizačné22
adaptačné44
prípravné atestačné 7
kvalifikačné 5

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Naši žiaci už dlhodobo dosahujú v rôznych súťažiach a olympiádach výborné výsledky. Svedčia o tom viaceré ocenenia, ktoré dosiahli v okresných, krajských, či celoslovenských súťažiach. V tomto školskom roku sme sa vo vedomostných súťažiach medzi základnými školami a 8RG opäť umiestnili na prvom mieste a v športových na druhom mieste v okrese Rožňava. Svedčí to o pozitívnej klíme školy, schopnostiach a vedomostiach našich žiakov ako aj obetavosti našich učiteľov, ktorí žiakov na súťaže pripravili vo svojom voľnom čase. Potešilo nás aj umiestnenie medzi najlepšími školami podľa agentúry Ineko, 13. miesto v kraji a 69 v rámci Slovenska spomedzi 2220 hodnotených základných škôl. V prehľadnej tabuľke uvádzame aké výsledky naši žiaci dosiahli.

Názov súťažeokr. kolokraj. kolonárod. koloMeno žiaka
Olympiáda SJL1.  Ž. Bödöková
Slovensko v histórií1.  A. Kiss
 2.  T. Smiková
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas3. I. kat.  P.Ujházyová
 1. II. kat.  R. Znak
 3. III. kat  M. Nell
Kellnerova Poloma3.  E. Suchanová
Šalianský Maťko3.  E. Suchanová
 2.  R. Znak
Olympiáda ANJ2.  D. Németh
Olympiáda NEJ3.  Ľ. Olejárová
Matematická olympiáda - Z82.  M. Fafrák
Geografická olympiáda kat. E2.  M. Fafrák
 2.  Ž. Bödöková
Fyzikálna olympiáda kat. F1.  T, Bíró
kat. E3.  J. Borčík
kat. F1  M. Barto
Technická olympiáda3.  M. Barto, T. Szakal
Pytagoriáda P41.  M. Adamko
P42.  J. Fafrák
P5 1.  M. Vrzal
P63.  J. Horvát
Biologická olympiáda E zoo3.  Ž. Bödöková
 2.  D. Reiserová
Slávik Slovenska I.1.  A. Bovová
Slávik Slovenska II.3.  K. Kereskényiová
Basketbal MŽ2.   
Bedminton D2.   
Bedminton CH1.3.  
Cezpoľný beh - žiačky2.   
Cezpoľný beh - žiaci2.   
Futbal CH McDonaldś Cup1.   
Futbal Dôvera Cup3.   
Malý futbal D2.   
Malý futbal CH2.   
Stolný tenis CH1.   
Stolný tenis D1.   
Basketbal SŽ D1.   
Florbal MŽ D3.   
Volejbal CH2.   
Volejbal D2.   
Gymnastický štvorboj družstvá dievčát1.   
Gymnastický štvorboj Ž1.  D. Puškášová
Gymnastický štvorboj Ž1.   R. Kseňáková
Gymnastický štvorboj Ž2.  A. Mašlenková
Mladý záchranár Budapešť1.   
Streľba zo vzduchovky SŽ3.   
Streľba zo vzduchovky MŽ3.   
Streľba zo vzduchovky SŽ3  I. Ujházyová

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Najlepšou prezentáciou školy na verejnosti sú výborné výsledky našich žiakov, ktoré dosahujú v súťažiach a olympiádach organizovaných MŠ SR a ďalšími organizáciami, ako aj svojimi výsledkami, ktoré dosahujú v prijímacích pohovoroch do stredných škôl, či v testovaní deviatakov.

Nedá mi nespomenúť absolventa našej školy Norberta Wernera, mladého astronóma, ktorý v súčasnosti pracuje pre NASA v USA v meste Stanford a Japonsku, ktorý základy astronómie získal aj v našej škole.

Výbornou prezentáciou je naša webová stránka školy: www.zszakarpatska.edupage.org. Na tejto stránke sa môže návštevník dozvedieť všetko o našej škole, vrátane aktualít i jedálneho lístka. Každý rodič si tam tiež cez svoje heslo mohol pozrieť známky v internetovej žiackej knižke.

Dobrou prezentáciou školy je aj organizácia rôznych podujatí pre rodičov, žiakov ako aj širokú verejnosť. V júni sme usporiadali Rodičovskú akadémiu s kultúrnym programom pre našich rodičov ako aj širokú verejnosť, v rámci ktorej sme vyhlasili Najlepšieho žiaka a Športovca školy. V mesiaci december, v rámci dni otvorených dverí, jeden deň sme venovali našim škôlkarom zo všetkých rožňavských MŠ, pre ktorých si naše detí pripravili kultúrno-súťažno-zábavný program Školáci bavia škôlkárov. V decembri si jednotlivé triedy zorganizovali za účasti rodičov triedne posedenia pod jedličkou, ktoré si spestrili kultúrnym programom. Pre prvákov pripravili naši deviataci imatrikuláciu.

Naši deviataci absolvovali v januári Záverečný venček.

Pre našich budúcich prvákov ako aj ich rodičov sme pripravili slávnostný zápis.

Všetky tieto podujatia ako aj výsledky žiakov sú prezentované v RVTV, prípadne v regionálnom denníku a na webovej stránke školy ako aj na portáli rožňava24.

Veľkou reklamou pre školu je zapojenie školy do rôznych projektov, ktoré pozitívne ovplyvňujú klímu celej školy. V tomto školskom roku sme pokračovali v realizácií projektu Comenius - školské partnerstvá. Zapojili sme sa do dvoch nových projektov, národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva a Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ.Osobitne chcem spomenúť našu účasť v projekte Zelená škola, kde sme za činnosť v prvom roku získali diplom Zelenej školy.

Ďalej je to vybavenie školy výpočtovou technikou, notebookmi, modernými informačno-komunikatívnymi technológiami, interaktívnymi tabuľami, e-Beam systémami, multimédiami a samozrejme ich využívaním vo vyučovacom procese, či v rámci krúžkovej činnosti. Rodičovskú verejnosť teší aj možnosť dozvedieť sa o známkach a domácich úlohách na internetovej žiackej knižke, ktorá je súčasťou našej webovej stránky. Webová stránka www.zszakarpatska.edupage.org v plnej miere propaguje našu školu, jej úspechy, ihneď informuje o organizovaní školských podujatí. Dobrou reklamou pre školu je aj organizovanie rôznych podujatí v rámci PK a MZ, či organizovanie bezplatných kurzov práce s PC a internetom pre učiteľskú ako aj širokú verejnosť.

Veľmi dobre sa staráme aj o zmysluplné trávenie voľného času, o čom svedčí ponuka krúžkovej činnosti, herňa s biliardom a dvoma stolnými futbalmi a dobre vybavená posilňovňa.

Dobré meno robia škole aj naši učitelia, ktorí sú vedúcimi MZ a PK pri ŠÚ v Rožňave: Mgr. Cecília Dorčáková, RNDr. Matilda Džubáková, Mgr. Anna Krónová, PhDr. Zuzana Ujházyová a RNDr. Ján Džubák.

Teší nás aj spolupráca s Klubom dôchodcov, Domovom dôchodcov a ObFZ v Rožňave, pre ktorých sme už tradične pripravili a s veľkým úspechom predviedli kultúrne programy, čo tiež napomáha propagácií našej školy u širokej verejnosti.

Potešilo nás aj umiestnenie medzi najlepšími školami podľa agentúry Ineko, 13. miesto v kraji a 69 v rámci Slovenska spomedzi 2220 hodnotených základných škôl.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé:

- ITV program Susan Kovalikovej - podstata projektu spočíva v humánizácií vyučovacieho procesu s využívaním aktívnych, motivujúcich a kreatívnych metód, ktoré sa nesústreďujú len na výkon žiaka ale aj na jeho prežívanie

- Infovek - projekt zameraný na zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu vrátane bezplatného pripojenia na internet

- Microsoft School 3 - za symbolický poplatok má škola 100 licencií na Windows aj Office

- Škola podporujúca zdravie - trvalý projekt zameraný na zdravé životné prostredie a klímu školy

- Škola budúcnosti - cieľom projektu je skvalitnenie systému výučby s podporou IKT

- Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na zručnosti a práca s talentami

- Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálného školstva

- Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

B) Krátkodobé:

- Socrates - Comenius 1.1 - výmena informácií a rozvíjanie partnerských vzťahov so školami v zahraničí , finančné vyjadrenie projektu je 18000 eur,

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 12.03.20014

Druh inšpekcie: Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka.

Závery inšpekcie: Pokyny pre administráciu testov boli dodržané. Školský koordinátor a administrátori zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok a časový harmonogram zadávania testov. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Budova školy je bezbarierová, hlavná časť s výťahom, pavilonového typu. Má 22 kmeňových tried a 12 odborných učební - 3 pre anglický jazyk, fyziku, chémiu, biológiu, hudobnú výchovu, 2 učebne informatiky, kuchynku a školskú dielňu. Škola má aj dve telocvične a jej súčasťou je aj športový areál s atletickou dráhou, posilňovňa a herňa s biliárdom a tromi stolnými futbalmi. Súčasťou školy je aj školská jedáleň.

Škola na základe ponúk pravidelne obnovuje a doplňa učebné pomôcky pre jednotlivé predmety, vrátane pre žiakov so špeciálno-výchovnými vzdelávacími potrebami. I vďaka projektom a efektívnému hospodáreniu je škola výborne vybavená IKT. V tomto školskom roku sme zriadili aj tabletovú učebňu. Vďaka projektu sme zriadili tabletovú učebňu. V celej budove je WIFI pripojenie na internet. Každý učiteľ má k dispozícií notebook, rovnako aj jednotlivé triedy na bežnú výučbu. Postupne rekonštruujeme sociálne zariadenia. Po ukončení rekonštrukcie plánujeme zmodernizovať školskú jedáleň, zakúpiť moderné školské lavice a nový nábytok. V športovom areáli mámei workautové ihrisko.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov:

- 729706,-eur

Čerpanie:

Mzdy - 610 - 442280,-

Odvody - 620 - 165182,-

Tovary a služby - 630 - 119244,-

640 - Transfery - 3000,-

Asistenti učiteľa - 16105,-

Vzdelávacie poukazy - 12306,-

Deti zo SZP - 3963,-

Odchodné -1829,-

Za mimoriadne výsledky - 1000,-

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:

ŠKD - 9305,- eur

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

3.1 Príjmy - 12306,- eur

3.2 Výdavky - 9951,57 eur /dohody, odvody, prepravné, parkovné, materiál na záujmovú činnosť/

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

4.1 zostatok zo šk. roka 2013/2014 - 9519,26 eur

4.2 príjem za šk. rok 2014/2015 - 8501,96 eur /3647,- rod. príspevok, 3710,63 z 2% z daní, .../

4.3 príjem spolu -18021,22 eur

4.4 čerpanie - 5529,63 eur

4.5 zostatok ku 31.8.2015 - 12491,59 eur

Finančné prostriedky sa čerpali na karneval, kultúrne podujatia, športové podujatia, MDD, reperezentáciu školy/ súťaže, olympiády/, učebné pomôcky, odmeny pre žiakov na konci roka, poplatky banke, registrácia 2% z dane, časopis Rodina a škola a poplatok za zverejnenie údajovv OV, ladenie klavírov, nákup tričiek..

...

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele, ktoré si škola stanovila na šk. rok 2014/2015 boli splnené.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

SWOT analýza - sebahodnotenie

Na základe vykonanej analýzy sme zistili nasledovné skutočnosti:

Silné stránky školy:

- školský vzdelávací program /športové triedy, nadané triedy/

· rovnosť príležitostí pre všetkých žiakov

- vzdelávanie začlenených žiakov, vozíčkárov, s Downovým syndromóm

- školská jedáleň, poskytovanie diétneho stravovania

· učebne informatiky, vybavenie školy IKT

· dostatok edukačných programov

· kvalifikovaný a výborný pedagogický kolektív

· výučba anglického jazyka, odbornosť vyučovania

· úroveň a dobré meno školy (výborné výsledky vo vedomostných a športových súťažiach v rámci ZŠ, testovaní deviatakov)

· spolupráca učiteľov s rodičmi

· estetika tried a chodieb

· ďalšie služby v školských priestoroch (školská jedáleň, školský bufet, papiernictvo, zubár)

· herňa s biliardom a stolnými futbalmi

· webová stránka školy a internetová žiacka knižka

· bezbariérové prístupy do budovy školy a sociálne zariadenie pre telesne postihnutých, sociálne zariadenia pre učiteľov, výťah

· prezentácia školy na verejnosti (výsledky žiakov, www stránka)

· projekty

· aktivity na získavanie mimorozpočtových zdrojov (2% z dane, projekty, vzdelávacie centrá, sponzori,..)

Slabé stránky školy:

· stav žiackych sociálnych zariadení

· chýbajú preliezačky v areáli školy

· zastaraný nábytok v triedach

· chýba oplotenie areálu školy a zlý stav priľahlých komunikácií

Príležitosti:

· získať primeranými racionalizačnými opatreniami optimálne množstvo finančných prostriedkov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy

· výmena pedagogických skúseností /projekt Comenius/

· v maximálnej miere uspokojovať požiadavky objednávateľov školských služieb, t. j. rodičov a ich detí

· poskytnúť vysokým školám väčší priestor na realizáciu školskej praktickej prípravy budúcich pedagógov

· podporovať celoživotné vzdelávanie učiteľov

· rozšíriť ponuku voliteľných a nepovinných predmetov, resp. predmetov pre školský vzdelávací program

· realizovať projekty, využívať možnosti štrukturálnych a iných fondov

· rozvíjať informačný systém slúžiaci absolventom ZŠ na výber stredných škôl

· podporovať a rozširovať funkčný systém odborného psychologického poradenstva

· využívať moderné informačné technológie pri rozvoji poradenstva o povolaniach a zamestnaniach

· zmeniť školu na centrum vzdelávania, športu a kultúry - projekt Otvorená škola, MSITA

· venovať zvláštnu pozornosť výučbe cudzích jazykov a informačným technológiám

· rozširovať spoluprácu pri výchove a vzdelávaní žiakov ZŠ a SŠ

· organizovať spoločné workshopy so SŠ

- vybavenie odborných učební novými modernými pomôckami

Riziká:

· demografický pokles populácie - úbytok žiakov

· zlá poloha školy - dostupnosť pre žiakov

· nedostatok finančných prostriedkov na investície

· nedostatok financií na odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov

- nedostatok reformných učebníc a pracovných zošitov

Na základe zistených skutočnosti je v našej škole potrebné:

§ Zvýšenú pozornosť venovať práci so začlenenými žiakmi, spolupracovať pritom s CPPPaP, CŠPP, využiť na to školského špeciálneho pedagóga, zabezpečiť pre nich potrebné učebné a materiálne vybavenie

§ Vytvárať a udržiavať primerané podmienky pre nadaných žiakov - nadané triedy, športové triedy

§ Pre žiakov s telesným postihnutím udržiavať primerané sociálne a vzdelávacie podmienky

§ Znížiť energetickú náročnosť budovy telocvične, zrekonštruovať ju

§ Naďalej spolupracovať s Microsoftom - School 3, MSITA

§ Neustále dopĺňať a obmieňať IKT - projekty, mimorozpočtové zdroje

§ Zabezpečovať nové edukačné programy

§ Pokračovať v modernizácií učebných pomôcok a zariadenia školy

§ Pokračovať v obnove a modernizácií vybavenia školskej kuchyne a jedálne

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Naši žiaci, ako je uvedené vyššie, boli všetci prijatí do stredných škôl - Gymnázia, SOŠ, SOU a OU.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Sú v súlade s platnými normami a nariadeniami. Po rekonštrukcií budovy školy sa výrazne zlepšili.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Angličtinou do sveta15 Ing. Jana Nováková
Basketbal4 Mgr. Monika Repaszká
Čarovná dielňa15 Mgr. Adriana Zákutná
Čitateľský krúžok14 Mgr. Marianna Kesziová
Floorbal I.14 Darina Ivaničová
Floorbal II.30 Mgr. Zoltán Breuer
Futbal II.6 Mgr. Dušan Pollák
Futbal U-149 Peter Džačár
Gastro17 Mgr. Alena Grešková
Karate9 Ing. Peter Hudák
Matematika +16 RNDr. Matilda Džubáková
Mlady zdravotník15 Mgr. Marianna Kesziová
Nebojme sa monitoru18 Mgr. Anna Kronová
Pele-mele86 Eva Bistrická
Spevácko-tanečný krúžok21 Mgr. Eva Kardošová
Športová príprava59 Mgr. Zoltán Breuer
Športové hry 4-5-624 Mgr. Martin Filo
Športové hry 7-8-919 Mgr. Martin Filo
Túlavé topánky56 Eva Bistrická
Tvoríme a hráme sa15 Monika Erdélyiová
Zumba31 Jarmila Kováčová

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi bola v školskom roku 2014/2015 veľmi dobrá. Názory rodičov a ich požiadavky boli prerokované na jednom celoškolskom rodičovskom združení a troch triednych. Na prvom stupni si triedy spolu s rodičmi organizujú vianočné posedenia. Okrem toho každý triedny učiteľ poskytoval pre rodičov individuálne konzultácie v priebehu celého školského roka. Veľa rodičov pomohlo škole individuálne, tak materiálne ale aj finančne 2% svojich dani, za čo im patrí veľká vďaka. Škola poskytuje rodičom telocvičňu na spoločné podujatia detí a ich rodičov. V spolupráci s rodičmi pripravila škola Rodičovskú akadémiu a Záverečný venček pre našich deviatakov. Pre našich rodičov ako aj rodičov budúcich prvákov usporadúvame dni otvorených dverí, ktoré sú spojené s kultúrnym programom, rôznymi súťažiami, návštevami vyučovacích hodín ako aj s prehliadkou školy a jej areálu. Slávnostný zápis budúcich prvákov poskytol žiakom a ich rodičom komplexné informácie spojené s nástupom do školy.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Škola spolupracovala s viacerými subjektmi. Na prvé miesto by som postavil spoluprácu s našim zriaďovateľom Mestom Rožňava na čele s pánom primátorom Pavlom Burdigom. Mesto je spoluprispievateľom na rôzne projekty, ktoré škola každoročne predkladá a ani raz sme sa nestretli s neochotou z jeho strany. V ústrety nám vychádzala aj pani vedúca odboru školstva Dr. Jana Mičudová, ktorá nám pomohla riešiť problémy v školskej jedálni a kuchyni - montáž vzduchotechniky, nákup umývačky riadu a varného kotla. Spolupracujeme aj s Domovom dôchodcov a Klubom dôchodcov, pre ktorých pripravujeme kultúrne programy. Veľmi dobrú spoluprácu máme aj s MŠ na území Rožňavy, osobitne s MŠ na Ulici kyjevskej, ktorá s nami susedí a MŠ Ernesta Rótha. Dobre spolupracujeme aj s Gemerskou knižnicou a GOS v Rožňave, ktoré pre našich žiakov pripravujú zaujímavé súťaže a rôzne podujatia. Spolupracujeme aj so športovými subjektmi, ObFZ v Rožňave, ženským basketbalovým klubom MBK Región Rožňava, SP MFK Rožňava, Klubom karate a ďalšími športovými oddielmi. Veľmi dobrú spoluprácu máme s CPPPaP aj CŠPaP v Rožňave a ZUŠ v Rožňave, pre ktorú bezplatne už dlhé roky poskytujeme priestory na jej vyučovaciu činnosť, čo zároveň napomáha našim žiakom, ktorí ZUŠ navštevujú.

Záver

Vypracoval: RNDr. Ján Džubák

V Rožňave, 24. septembra 2015

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 31.08.2015

Vyjadrenie rady školy

Dňa 31.08.2015 sa členovia rady školy oboznámili s predkladanou záverečnou správou o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015, ktorú predložil riaditeľ školy RNDr. Ján Džubák. Rada konštatuje, že predkladaná správa spĺňa kritériá Vyhlášky MŠ SR č. 9/ 2006 Z.z. zo 16.12. 2005 v znení neskorších predpisov. Svojím obsahom vystihuje činnosť školy za uvádzané obdobie, zároveň je objektívna a sú v nej zapracované požadované údaje. Nebola pripomienkovaná.

V Rožňave dňa 31.08.2015

Mgr. Cecília Dorčáková

predsedníčka RŠ

Novinky

Kontakt

  • Základná škola akademika Jura Hronca
    Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava
  • +421 58/7343386
    +421 58/7885972 - školská jedáleň

Fotogaléria